รายชื่อนศ.
รายวิชา530322 : SOIL MECHANICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี  CE10
2 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง  CE10
3 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE10
4 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้  CE10
5 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE10
6 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE10
7 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า  CE10
8 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ  CE10
9 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE10
10 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE10
11 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE10
12 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต  CE10
13 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์  CE10
14 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE10
15 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง  CE10
16 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE10
17 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE10
18 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย  CE10
19 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง  CE10
20 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง  CE10
21 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร  CE10
22 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ  CE10
23 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์  CE10
24 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา  CE10
25 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE10
26 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE10
27 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE10
28 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์  CE10
29 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน  CE10
30 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE10
31 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE10
32 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ  CE10
33 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี  CE10
34 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ  CE10
35 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE10
36 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง  CE10
37 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์  CE10
38 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE10
39 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE10
40 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ  CE10
41 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์  CE10
42 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE10
43 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE10
44 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง  CE10
45 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช  CE10
46 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE10
47 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE10
48 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง  CE10
49 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE10
50 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE10
51 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE10
52 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE10
53 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE10
54 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน  CE10
55 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข  CE10
56 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า  CE10
57 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก  CE10
58 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์  CE10
59 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า  CE10
60 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.