รายชื่อนศ.
รายวิชา530232 : HYDRAULICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5612413 นายพีรพัฒน์ ดลประสิทธิ์  CE10
2 B5701551 นายทศพล วิวัฒน์ไพศาล  CE10
3 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์  CE10
4 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง  CE40
5 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ  CE10
6 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า  CE10
7 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์  CE10
8 B5911165 นายปิยศักดิ์ แซ่อุ้ย  CE10
9 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี  CE10
10 B5915637 นางสาวรัตนา เจียมอ่อน  CE10
11 B5916955 นายศุภฤกษ์ รัตนพรมงคล  CE10
12 B5918904 นายธุรกิจ วันศรี  CE10
13 B5919956 นายวรธรรม ยิ่งเชิดงาม  CE10
14 B5922192 นายพรชัย สวัสดิ์นะที  CE10
15 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE10
16 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE10
17 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE10
18 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE10
19 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ  CE10
20 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง  CE10
21 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE10
22 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์  CE10
23 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE10
24 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์  CE10
25 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE10
26 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE10
27 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
28 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE10
29 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE10
30 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.