รายชื่อนศ.
รายวิชา530232 : HYDRAULICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE
2 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE
3 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE
4 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE
5 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE
6 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE
7 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์  CE
8 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE
9 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์  CE
10 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE
11 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง  CE
12 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ  CE
13 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE
14 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE
15 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE
16 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE
17 B5922192 นายพรชัย สวัสดิ์นะที  CE
18 B5919956 นายวรธรรม ยิ่งเชิดงาม  CE
19 B5918904 นายธุรกิจ วันศรี  CE
20 B5916955 นายศุภฤกษ์ รัตนพรมงคล  CE
21 B5915637 นางสาวรัตนา เจียมอ่อน  CE
22 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี  CE
23 B5911165 นายปิยศักดิ์ แซ่อุ้ย  CE
24 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์  CE
25 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า  CE
26 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ  CE
27 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง  CE
28 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์  CE
29 B5701551 นายทศพล วิวัฒน์ไพศาล  CE
30 B5612413 นายพีรพัฒน์ ดลประสิทธิ์  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.