รายชื่อนศ.
รายวิชา551343 : MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5826650 นายณรงค์ศักดิ์ ทานู  Mechatronics Engineering
2 B5827084 นายธีรยุทธ ภาแกดำ  Mechatronics Engineering
3 B5827213 นายเสฏฐวุฒิ สมบุญยอด  Mechatronics Engineering
4 B5828463 นายกิตติศักดิ์ กมลวัทน์  Mechatronics Engineering
5 B5828951 นายวรพล ศรีประภา  Mechatronics Engineering
6 B5923540 นายวีรเกียรติ วัชรผลานนท์  Mechatronics Engineering
7 B5923588 นายภควัต กุลบุตร  Mechatronics Engineering
8 B5923649 นางสาวสโรชา บุญรอด  Mechatronics Engineering
9 B5923663 นายปฏิภาณ แก่นจันทร์  Mechatronics Engineering
10 B5923670 นายเจตนิพัทธ์ จันอ้น  Mechatronics Engineering
11 B5923687 นายพงศ์ประพันธ์ พันธุ์เลิศ  Mechatronics Engineering
12 B5923755 นางสาวพนิดา ประกอบคำ  Mechatronics Engineering
13 B5923762 นายกิติสภานันท์ กะพัง  Mechatronics Engineering
14 B5926664 นางสาวกมลลักษณ์ ใบโพธิ์  Mechatronics Engineering
15 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์  Mechatronics Engineering
16 B5926732 นายมานะศักดิ์ มากละเอียด  Mechatronics Engineering
17 B5926831 นายรัตนกร ทิพย์วัน  Mechatronics Engineering
18 B5926855 นายกุศล ประเสริฐกุล  Mechatronics Engineering
19 B5926992 นางสาวฐิติมา หมื่นแก้ว  Mechatronics Engineering
20 B5927005 นายศิริธัช เพราะขุนทด  Mechatronics Engineering
21 B5927012 นายพรหมลิขิต เสนพิมาย  Mechatronics Engineering
22 B5927050 นายอดิศักดิ์ ทับสูงเนิน  Mechatronics Engineering
23 B5927074 นายรัตนากร ถ่ายสูงเนิน  Mechatronics Engineering
24 B5927081 นายปิยพนธ์ มณีนาถ  Mechatronics Engineering
25 B5927104 นายนพพล โกศล  Mechatronics Engineering
26 B5927111 นายสาธิต โพธิ์นาคม  Mechatronics Engineering
27 B5927128 นายนาวิน ฤกษ์เจริญ  Mechatronics Engineering
28 B5927180 นายณัฐพงษ์ กองแก้ว  Mechatronics Engineering
29 B5927197 นายสมัย โสภานเวช  Mechatronics Engineering
30 B5927203 นายกรณ์สกล นนท์นาม  Mechatronics Engineering
31 B5927227 นายจักรพันธ์ สอนแจ้ง  Mechatronics Engineering
32 B5927258 นายพิเชฐ คชประดิษฐ์  Mechatronics Engineering
33 B5928538 นางสาวรัดดาวรรณ ลามพัด  Mechatronics Engineering
34 B5928590 นางสาวสุภชา สุจันทร์ศรี  Mechatronics Engineering
35 B5928965 นางสาวชนิดาภา บุญไชยโย  Mechatronics Engineering
36 B5929115 นายณัฐพงษ์ ชูชัย  Mechatronics Engineering
37 B6028824 นายปิยะราช วงชะศรี  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.