รายชื่อนศ.
รายวิชา533379 : MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5926251 นายเอื้ออังกูร โพธิ์ดี  IE
2 B5925353 นายภาณุวิชญ์ คลังคา  IE
3 B5924714 นางสาวนฤมล ชอุ่มผล  IE
4 B5922932 นางสาวจิรัสยา ปาณะศรี  IE
5 B5921966 นางสาวสิรินยา คงศรี  IE
6 B5920662 นางสาวโศภิษฐา จันทร  IE
7 B5919888 นายเอกรักษ์ โรจนกูล  IE
8 B5919871 นายชิติสรรค์ เกษมทรัพย์กุล  IE
9 B5919826 นายภูวนัย อ่อนด้วง  IE
10 B5919789 นายจิรกิตติ์ ไม่เศร้า  IE
11 B5919772 นางสาวปฐมาวดี แจ่มจันทร์  IE
12 B5917068 นางสาวปารียา เกลี้ยงเกลา  IE
13 B5915712 นางสาวอมรรัตน์ เป้มา  IE
14 B5914623 นางสาวสินีนาฏ แสนนาม  IE
15 B5912834 นางสาวอริสรา อินตา  IE
16 B5912759 นางสาววรรณนิศา สุรทิต  IE
17 B5912292 นางสาวปริชาติ ปะตังเวสัง  IE
18 B5911783 นางสาวกมลวรรณ เคนเหลี่ยม  IE
19 B5911233 นางสาวธณัฐดา ชัยปลัด  IE
20 B5910014 นางสาววิสุณี เกาะลอย  IE
21 B5909971 นางสาวสร้อยสุดา ศรีโสดาพล  IE
22 B5909841 นายวันชนะ ดีอ้อม  IE
23 B5906413 นางสาวชลินทร วังโน  IE
24 B5905638 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยทองคำ  IE
25 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน  IE
26 B5901395 นางสาวอชิรญา พันอินทร์  IE
27 B5901012 นางสาวพลอยไพลิน รัตนสนธิ์  IE
28 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน  IE
29 B5820184 นางสาวปิ่นแก้ว บุญคง  IE
30 B5820047 นางสาวปุณยวีร์ จันทร์คล้าย  IE
31 B5812899 นายอิศเรส ประดับเพชร  IE
32 B5804764 นางสาวขวัญจิรา ธรรมวงษา  IE
33 B5718450 นางสาววนิดา ศิริอำนาจ  IE
34 B5713820 นางสาวปิยรัตน์ ภานิล  IE
35 B5603411 นายอภิชิต แก้วตา  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.