รายชื่อนศ.
รายวิชา525442 : THERMO-FLUID LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5925889 นายธีรภัทร์ สีแนม  ME
2 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร  ME
3 B5925155 นายวรพงษ์ สุขขันทอง  ME
4 B5922710 นางสาวกานดา ศาตะสมิต  ME
5 B5922222 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ  ME
6 B5921287 นายธนศาสตร์ เจริญเวทย์  ME
7 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์  ME
8 B5919857 นางสาวธัญญาพร เพิ่มสิน  ME
9 B5917877 นางสาววันวิสาข์ ฤทธิ์สำเร็จ  ME
10 B5917785 นายวันชัย ปานรักษา  ME
11 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์  ME
12 B5917730 นายวิชาวิมล ซอละศรี  ME
13 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ  ME
14 B5917709 นางสาววริษา บุรัตน์  ME
15 B5917686 นางสาวศุภมาศ ปลงจิตร  ME
16 B5916375 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ  ME
17 B5911004 นางสาวเมธิยา ลามสีดา  ME
18 B5909742 นายชัยมงคล ครองสิงห์  ME
19 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ  ME
20 B5908226 นายวีระโชค ทีชูมา  ME
21 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ  ME
22 B5907021 นายเอกนรินทร์ ใจซื่อ  ME
23 B5905683 นายภควัฒน์ ทำของดี  ME
24 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ  ME
25 B5904662 นายรณกร บุญลอย  ME
26 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง  ME
27 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี  ME
28 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก  ME
29 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ  ME
30 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น  ME
31 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ  ME
32 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา  ME
33 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล  ME
34 B5900862 นางสาวชยุดา นาละต๊ะ  ME
35 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์  ME
36 B5900497 นายเฉลิมยศ ภูกองไชย  ME
37 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร  ME
38 B5815937 นายรัฐพงศ์ คำเขื่อง  ME
39 B5815913 นายภานุวัฒน์ ปัดถานัง  ME
40 B5815890 นายเกริกพล พิมโคตร  ME
41 B5806324 นายณัฐพงษ์ ศรีสุภาพ  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.