รายชื่อนศ.
รายวิชา528315 : INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ  PE
2 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์  PE
3 B5922772 นางสาวสุวรัตน์ สุขโข  PE
4 B5922765 นายอนุชา สีจันทึก  PE
5 B5922369 นายวิศรุต ชาลี  PE
6 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE
7 B5918683 นางสาวชลพินธุ์ ตาอินบุตร  PE
8 B5918621 นางสาวกมลทิพย์ แก่นเพ็ชร  PE
9 B5918607 นางสาวชนัญญา สมมุติ  PE
10 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง  PE
11 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี  PE
12 B5918515 นางสาวธัญญารัตน์ เตียงพลกรัง  PE
13 B5918508 นายธวัชชัย ราชจันทึก  PE
14 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์  PE
15 B5918461 นางสาววาริษา บำรุงลี  PE
16 B5918454 นางสาวศุภกานต์ เบ้ามูลตรี  PE
17 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ  PE
18 B5918393 นางสาวแพรพลอย วงค์สุข  PE
19 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์  PE
20 B5918362 นางสาวชนาธินาถ ร่องอ้อ  PE
21 B5918324 นางสาวธวัลรัตน์ ขวัญเมือง  PE
22 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา  PE
23 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก  PE
24 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง  PE
25 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์  PE
26 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE
27 B5910717 นายธันวา อบอุ่น  PE
28 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม  PE
29 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม  PE
30 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์  PE
31 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE
32 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง  PE
33 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน  PE
34 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.