รายชื่อนศ.
รายวิชา536341 : VEHICLE SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5928309 นายพิริยา คู่คิด  Automotive Engineering
2 B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร นิติศักดิ์  Automotive Engineering
3 B5827534 นายอภิวัฒน์ กาฬภักดี  Automotive Engineering
4 B5826322 นายธีระพัฒน์ นารัตตะคุ  Automotive Engineering
5 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม  Automotive Engineering
6 B5823888 นายศิรวิชญ์ บุญใส  Automotive Engineering
7 B5821235 นายโกสิต ปานสี  Automotive Engineering
8 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ  Automotive Engineering
9 B5821037 นายกษิดิ์เดช ดอนดวงเเก้ว  Automotive Engineering
10 B5820948 นายสิรายุส บางสมบูรณ์  Automotive Engineering
11 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ  Automotive Engineering
12 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก  Automotive Engineering
13 B5812585 นางสาวณัฐธิดา พงษ์พรหม  Automotive Engineering
14 B5811113 นายฐาปนพงศ์ อิทธิสาร  Automotive Engineering
15 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล  Automotive Engineering
16 B5806102 นายธนภัท รัตนสุข  Automotive Engineering
17 B5803897 นางสาวกมลวรรณ คิดควร  Automotive Engineering
18 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ  Automotive Engineering
19 B5724833 นายฤทธิชัย ขันเงิน  Automotive Engineering
20 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน  Automotive Engineering
21 B5718986 นายธวัช สวาทดี  Automotive Engineering
22 B5716494 นางสาวปฐมาวดี เล็กเจริญศรี  Automotive Engineering
23 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง  Automotive Engineering
24 B5707423 นางสาวเพ็ญนภา อุระสาห์  Automotive Engineering
25 B5701339 นายภัสพล ถวิลเชื้อ  Automotive Engineering
26 B5618071 นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.