รายชื่อนศ.
รายวิชา530232 : HYDRAULICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE
2 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี  CE
3 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง  CE
4 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้  CE
5 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว  CE
6 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE
7 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE
8 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์  CE
9 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE
10 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE
11 B6021719 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ  IE
12 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน  CE
13 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์  CE
14 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ  CE
15 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง  CE
16 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน  CE
17 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ  CE
18 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม  CE
19 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง  CE
20 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE
21 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE
22 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง  CE
23 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส  CE
24 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา  CE
25 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่  CE
26 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์  CE
27 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE
28 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE
29 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา  CE
30 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา  CE
31 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ  CE
32 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์  CE
33 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE
34 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน  CE
35 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา  CE
36 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE
37 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง  CE
38 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ  CE
39 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี  CE
40 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน  CE
41 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ  CE
42 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์  CE
43 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง  CE
44 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์  CE
45 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE
46 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์  CE
47 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE
48 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล  CE
49 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช  CE
50 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE
51 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE
52 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข  CE
53 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE
54 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน  CE
55 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE
56 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE
57 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE
58 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE
59 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE
60 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.