รายชื่อนศ.
รายวิชา530322 : SOIL MECHANICS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5928293 นางสาวณปภา กัญหา  CE10
2 B5927319 นายวีระศักดิ์ แพนแสง  CE10
3 B5926466 นางสาวสร้อยพิลัย ทองแดง  CE10
4 B5926183 นางสาวปัณฐิตา ภู่เพียงใจ  CE10
5 B5925735 นายจิรายุทธ ไชยงาม  CE10
6 B5925636 นายเอกพงษ์ ถุงจันทร์  CE10
7 B5925490 นางสาวกชกร แก้วอุดร  CE10
8 B5925254 นางสาวปรมาภรณ์ แสนสุข  CE10
9 B5924899 นายการัณยภาส ทองอาสน์  CE10
10 B5924561 นางสาวศิริขวัญ มานะดี  CE10
11 B5924042 นายวชิระ ภิญโญสุข  CE10
12 B5922130 นายพงศกร กำจรกิตติคุณ  CE10
13 B5922017 นางสาวพัชรี ไวยุวัฒน์  CE10
14 B5921485 นายวันเฉลิม กันตะภาค  CE10
15 B5921324 นางสาวกวินนา สาพิน  CE10
16 B5920082 นางสาวศิริขวัญ จันทรเสนา  CE10
17 B5919161 นายวีระเดช ใจบิดา  CE10
18 B5919079 นางสาววรารัตน์ วรรณศรี  CE10
19 B5919055 นางสาวภีรพร ทรัพย์ถาวร  CE10
20 B5919031 นายสุรัฐศิลป์ อยู่พร้อม  CE10
21 B5918997 นายสุธินันท์ พันธุวร  CE10
22 B5918935 นายธนภัทร อุทารสวัสดิ์  CE10
23 B5918898 นางสาวพิมพ์นารา สมบัติสิทธิบุรี  CE10
24 B5918881 นายพลวัต หทัยพิชิตชัย  CE10
25 B5918874 นายพชรดนัย แต้อภิพัฒน์เดชากร  CE10
26 B5918331 นายพงศธร พรนิคม  CE10
27 B5917051 นางสาวปณิธาน ทิพยรักษ์  CE10
28 B5916870 นายสิริดนัย พิลาลัย  CE10
29 B5916146 นายชวัลกร ทำนานอก  CE10
30 B5916078 นายปณิธาน คร้ามไพบูลย์  CE10
31 B5915644 นายยอง คำมงคล  CE10
32 B5915439 นายอติราช อาริสาโพธิ์  CE10
33 B5915316 นายชูศักดิ์ ศิริมาศ  CE10
34 B5912223 นางสาวพิมพ์วรรณ สุขประเสริฐ  CE10
35 B5911431 นายอัครชัย เทศศรีเมือง  CE10
36 B5911165 นายปิยศักดิ์ แซ่อุ้ย  CE10
37 B5909575 นายสุทธิพงษ์ สีกองเสน  CE10
38 B5907878 นายภุมรินทร์ กนกหงค์  CE10
39 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช  CE10
40 B5906987 นายชาญณรงค์ มนต์มีศีล  CE10
41 B5906635 นายณัฐศรินทร์ บุญเรืองจักร์  CE10
42 B5905416 นายวิทยา อินหอม  CE10
43 B5905270 นางสาวทัศนียา โคตรชัย  CE10
44 B5905249 นายกิตติชัย กะการดี  CE10
45 B5904792 นางสาวจินดารา ไชยสุระ  CE10
46 B5904754 นายสุเทพ ดาษดาวัลย์  CE10
47 B5904556 นายพิทักษ์ ชิณะเพ็ง  CE10
48 B5904327 นางสาววิไลพร จันทาอ่อน  CE10
49 B5904259 นางสาวกัญญาณัฐ ปาจิต  CE10
50 B5904136 นางสาวนภัสกร แก้วเมืองมา  CE10
51 B5904037 นายกิตติชัย สิงห์แก้ว  CE10
52 B5903603 นางสาวชลธิชา สุวรรณา  CE10
53 B5903399 นายนวมินทร์ ชื่นใจ  CE10
54 B5903368 นางสาวดารุณี ทองจัตุ  CE10
55 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน  CE10
56 B5902163 นายณัฐพล วาดเขียน  CE10
57 B5901234 นายชุติเดช ด่านกองหมื่น  CE10
58 B5900893 นางสาววราภรณ์ ศรีทอง  CE10
59 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า  CE10
60 B5701223 นายธนากร วันทะวงษ์  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.