รายชื่อนศ.
รายวิชา524381 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์  ChemE10
2 B5925476 นายณัฐพล เจริญบุญ  ChemE10
3 B5925087 นายชุติวัต ทองเสนา  ChemE10
4 B5920839 นางสาวปนัดดา เทียมทันพร  ChemE10
5 B5920006 นางสาวนันทินี ดีบุญ  ChemE10
6 B5917563 นายกิตติพงษ์ รื่นจิต  ChemE10
7 B5916603 นายปรัชญา โยประทุม  ChemE10
8 B5916443 นางสาวจารุวรรณ สุดเต้  ChemE10
9 B5906826 นางสาวปาลิตา โพธิ์หยวก  ChemE10
10 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม  ChemE10
11 B5905546 นายธนกฤต ศรัทธาพันธ์  ChemE10
12 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร  ChemE10
13 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา  ChemE10
14 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต  ChemE10
15 B5723775 นางสาวอัญชลี โวหาร  ChemE10
16 B5722419 นางสาวอินทุอร ปะกำแหง  ChemE10
17 B5714001 นางสาวจิรัชยา ชาญณรงค์  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.