รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5707942 นางสาวปิยนันท์ ชำนิไกร  ME
2 B5803156 นางสาวทัชวรรณ จันทรสุข  ME
3 B5812288 นายคุณานันต์ เจะแอ  ME
4 B5900497 นายเฉลิมยศ ภูกองไชย  ME
5 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์  ME
6 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา  ME
7 B5902262 นายพูลสมบัติ สุวรรณวงค์  ME
8 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์  ME
9 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี  ME
10 B5904761 นายธีระศักดิ์ ฝากกาย  ME
11 B5909315 นายวรพล ภูมิชัยสิทธิ์  ME
12 B5910564 นายนิพนธ์ ดอนกระโทก  ME
13 B5911035 นายก้องณธีร์ สืบสุนทร  ME
14 B5912094 นายวรวุฒิ วิลัยลา  ME
15 B5913206 นายจักรพงค์ สิริพงค์  Automotive Engineering
16 B5917686 นางสาวศุภมาศ ปลงจิตร  ME
17 B5917747 นางสาวสิทธินี สวัสดี  ME
18 B5917754 นายวัชรินทร์ กงแก้ว  ME
19 B5917761 นายเจษฎากร ชูแก้ว  ME
20 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์  ME
21 B5917785 นายวันชัย ปานรักษา  ME
22 B5920730 นายวรัตถ์ พิภูษณวงศ์  ME
23 B5924134 นายเปรมศักดิ์ พุ่มพึ่งศรี  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.