รายชื่อนศ.
รายวิชา525441 : AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5928118 นายพรหมพต พันธ์ศรี  ME
2 B5825332 นายอลงกรณ์ น้อยหว้า  ME
3 B5825219 นางสาวจินตนา โยธาทอน  ME
4 B5824946 นายชยากร แตงเลี้ยง  ME
5 B5824175 นายสามารถ สงคราม  ME
6 B5823956 นางสาวณัฐนิช รอดภัย  ME
7 B5823895 นายไกรยศ วรรณา  ME
8 B5820542 นายกิตติพงศ์ ท้วมยัง  ME
9 B5816248 นางสาวพรปวีณ์ ปีตวัฒนกุล  ME
10 B5816156 นายวิเชษฐ์ สุภาพ  ME
11 B5816118 นายณัฐกมล สิทธิขวา  ME
12 B5816088 นายกฤษฎา สนเท่ห์  ME
13 B5816002 นายกมลพร วิริยะพงศ์  ME
14 B5815951 นายอานนท์ อันธิรส  ME
15 B5815944 นายสิทธา แขดกิ่ง  ME
16 B5815906 นางสาวสุวิตา ติดตารัมย์  ME
17 B5815876 นายศิวะพร แก้วบุโฮม  ME
18 B5815678 นายปฐวี พนินทร์  ME
19 B5815661 นายศุภสิทธิ์ ดงแสนสุข  ME
20 B5815654 นายวรรธนันท์ กรีรัมย์  ME
21 B5815593 นายมงคล โล่ห์นารายณ์  ME
22 B5815463 นางสาวสิริยากรณ์ สัพโส  ME
23 B5815227 นางสาวอรทัย สุขพรรณ์  ME
24 B5814671 นายจิรพงศ์ แจ่มฟ้า  ME
25 B5814411 นายชัยนุวัตร วนาไส  ME
26 B5814015 นายปฏิพล ช้างโรจน์  ME
27 B5812103 นายวุฒิชัย ตะกุดแก้ว  ME
28 B5810758 นายเชฎฐา ลาดนอก  ME
29 B5810635 นายชวพฤฒ ธิชากรณ์  ME
30 B5810505 นางสาวนันทิตา ติดตารัมย์  ME
31 B5810383 นายอภิชาติ สมปอง  ME
32 B5809806 นายณัฐวุฒิ แสงสารวัด  ME
33 B5809660 นายธนโชติ เคลือภักดี  ME
34 B5809523 นางสาวธนิษฐาน พรมหงษ์  ME
35 B5808649 นายนฤดล พรวนกระโทก  ME
36 B5808342 นางสาวอภิญญา เชื้อทอง  ME
37 B5808328 นายปวรปรัชญ์ สามเมือง  ME
38 B5806911 นางสาวกัญญ์กุลณัช อุ่นแก้ว  ME
39 B5806867 นายจิรกิตติ์ สนั่นเอื้อ  ME
40 B5806805 นายศุภกิตติ์ ไตรพรม  ME
41 B5806652 นายวิริยะ จันทนา  ME
42 B5806317 นางสาวอุสรา แปชล  ME
43 B5805051 นายวัชรพล พันจะโป๊ะ  ME
44 B5804733 นางสาวนารีรัตน์ แฟงตะคุ  ME
45 B5804559 นายกฤตกร วงศ์ศรี  ME
46 B5802692 นายธีระวัฒน์ ไชยมงค์  ME
47 B5801299 นายมงคลชัย อบเชย  ME
48 B5801022 นายวัชรพล มงคลจิรวัฒน์  ME
49 B5800094 นายณัฐพงค์ สิทธาศิริวัฒน์  ME
50 B5800087 นายนนทวัฒน์ กรเกษม  ME
51 B5800070 นายธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.