รายชื่อนศ.
รายวิชา528302 : INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5827503 นายพิศิษฐ์ ทองสุทธิ์  PE
2 B5724611 นายคัมภีธ์ ศรีคำซาว  PE
3 B5723683 นางสาวสาลินี เสียนขุนทด  PE
4 B5722518 นางสาวอัญชิสา ตันติมานิกัณฑ์  PE
5 B5720033 นางสาวกนกนันท์ พัดโพธิ์  PE
6 B5719457 นางสาวปาลิดา ทรัพย์สิริโรจน์  PE
7 B5719389 นางสาวกิตติพร ขุ่ยนาเพียง  PE
8 B5717316 นายนครินทร์ หมั่นสดับ  PE
9 B5717309 นายสุวณัฐ น้อยวิเศษ  PE
10 B5717293 นางสาวกฤตยา สุภัควณิชย์  PE
11 B5717286 นางสาวชญาดากานท์ เทพทัศน์  PE
12 B5717262 นางสาวเกศสุดา ภูพลผัน  PE
13 B5717255 นางสาวจริยาพร แบบกลาง  PE
14 B5717248 นางสาววรรณนิตา เกิดโภคา  PE
15 B5717231 นางสาวสุทธิชา น้อยมณี  PE
16 B5717224 นางสาวเทียมใจ เจริญทรัพย์  PE
17 B5717187 นางสาวเกศราภรณ์ แตงช้าง  PE
18 B5715824 นางสาวน้ำทิพย์ บุรีวงค์  PE
19 B5713462 นายธีรพล วรพิมพ์รัตน์  PE
20 B5710225 นางสาววรรณวิสา คนรักษ์  PE
21 B5703036 นางสาวกรชวัล ถาวร  PE
22 B5702893 นายพงศ์พณิช ปะนาตัง  PE
23 B5701612 นางสาวสิริปัญโญ พรหมนิล  PE
24 B5701605 นางสาวอรทัย ชำนาญ  PE
25 B5701599 นางสาววาสนา นนกระโทก  PE
26 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล  PE
27 B5622740 นางสาวสุภาพร ภูไข  PE
28 B5621187 นายนราธร สีดาคำ  PE
29 B5620890 นายวงศธร โพธิ์ปิ่น  PE
30 B5618743 นางสาวฐานิกา แสนจะบก  PE
31 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ  PE
32 B5618491 นางสาวเนตรทราย สุขเสมอ  PE
33 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา  PE
34 B5616473 นางสาวอารียา บังประไพ  PE
35 B5614288 นางสาวประวีณา บุญปาล  PE
36 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง  PE
37 B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง  PE
38 B5609710 นางสาวพรพรรณ พุ่มจันทร์  PE
39 B5608744 นางสาวชฎาธาร สายเนตร  PE
40 B5607914 นางสาวทิพวรรณ์ แฟนสุจริต  PE
41 B5606573 นางสาวหทัยรัตน์ พิมพ์อุบล  PE
42 B5606115 นางสาวสุนิสา เพชรโพ  PE
43 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง  PE
44 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์  PE
45 B5605217 นางสาวมณฑิรา ดรศรีโยเพชร  PE
46 B5604593 นางสาวศุภธิดา นาถมทอง  PE
47 B5602698 นางสาวอรวรรณ เพียรประเสริฐกุล  PE
48 B5601042 นางสาววรันธร บุญสิน  PE
49 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.