รายชื่อนศ.
รายวิชา537440 : AIRCRAFT MAINTENANCE AND AIRCRAFT SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5539918 นายศตวรรษ พงศะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5540433 นายศิรชัช วศินชัชวาล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B5616336 นายภานุรัชต์ ชาวกล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5701773 นายอินทัช ตอนกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B5702367 นายณภัทร เมืองนิล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B5702619 นายภาณุพงศ์ เพ็ชรจะบก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B5702718 นายพิชญาสิทธิ์ ล้อมวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B5702725 นางสาวณิชกานต์ คงมัยลิก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5703241 นายคุณากร จันทร์ปุย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B5703517 นายธีรภัทร เรือนพันธ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B5706525 นางสาวณัฐฐาพร บุญวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B5706594 นายระพีพัฒน์ ศรีสม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B5707935 นางสาวศิรินันท์ กลั่นสระน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B5708659 นายธงชัย ภูศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B5710072 นางสาวปาณิศา สิทธิกมล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5710959 นายสุริยา เจริญศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B5711192 นางสาวปวราภา วรรธนะชีพ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B5711543 นางสาวอาทิมา ชุ่มจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B5713370 นางสาวพิชญาภา สุขโต  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B5714018 นางสาวเจนจิรา สว่างรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B5715299 นางสาวบงกช มาสืบชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B5715657 นายนฤเบศร์ บูรณะโอสถ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B5719150 นางสาวกรภัทร ประยูรมณีรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B5719167 นายธวัชชัย ดวงพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B5719181 นายจักรพงศ์ วงษาลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B5719198 นายบัญชา หมอกชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B5719228 นายปิยภาษณ์ ชีวะวิบูลย์พันธุ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B5719235 นายจตุรวิธ เข็มเพชร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B5719273 นายธรรมนูญ วรรณวิชิต  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B5720422 นายณัฐนันท์ แป้นดวงเนตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B5720439 นางสาวศิริกานดา กองคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B5722693 นายพิพัฒน์พงศ์ ขำโคกกรวด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B5722914 นายอภิรัฐ เลขาลาวัณย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B5723607 นางสาวปราญชลี อ่อนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.