รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6314958 นางสาวพิมมาดา สร้อยกระโทก  PE
2 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์  PE
3 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE
4 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์  PE
5 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ  PE
6 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE
7 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี  PE
8 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด  Metallurgical Engineering
9 B6306489 นางสาวปณิตา ลุนดาพร  Metallurgical Engineering
10 B6314989 นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม  CERAMIC ENGINEERING
11 B6332822 นายภูผา เรืองวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING
12 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง  CERAMIC ENGINEERING
13 B6209285 นายธรนินทร์ นางสิงอ้อ  CERAMIC ENGINEERING
14 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  CERAMIC ENGINEERING
15 B6220457 นายจักรภัทร ฉิมแย้ม  CERAMIC ENGINEERING
16 B6217273 นางสาวสิริมา สิตวงษ์  CERAMIC ENGINEERING
17 B6333065 นางสาววิยะดา บุตรทอง  CERAMIC ENGINEERING
18 B6326364 นางสาวชลธาร บริรักษ์  CERAMIC ENGINEERING
19 B6225636 นางสาวอลิษา ศรีบุ่งง้าว  CERAMIC ENGINEERING
20 B6223793 นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร  CERAMIC ENGINEERING
21 B6310189 นางสาวน้ำฝน โคตรดี  CERAMIC ENGINEERING
22 B6317898 นางสาวจีรวรรณ จันทคาต  CERAMIC ENGINEERING
23 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา  Agricultural and Food Engineering
24 B6209582 นายธีรวุฒิ เข็มลา  Agricultural and Food Engineering
25 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด  Agricultural and Food Engineering
26 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา  Agricultural and Food Engineering
27 B6215712 นางสาววิไลวรรณ จันทะนาม  Agricultural and Food Engineering
28 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering
29 B6308575 นายอภิชาติ พินิจสอน  Agricultural and Food Engineering
30 B6216634 นายเทียนชัย ธรรมบุตร  Agricultural and Food Engineering
31 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering
32 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  Agricultural and Food Engineering
33 B6321307 นายธนาวุฒิ นรินทร์นอก  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.