รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering10
2 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  Agricultural and Food Engineering10
3 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง นักศึกษาแจ้งจบ Agricultural and Food Engineering10
4 B6336943 นายโยธิน วรรณสุข  Agricultural and Food Engineering10
5 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering10
6 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร  Agricultural and Food Engineering10
7 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี  Agricultural and Food Engineering10
8 B6219239 นางสาวกมลชนก คะมะโน  Agricultural and Food Engineering10
9 B6326791 นายธีรภัทร จงจุลกลาง  Agricultural and Food Engineering10
10 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  Agricultural and Food Engineering10
11 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  Agricultural and Food Engineering10
12 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี  Metallurgical Engineering10
15 B6308544 นายศุภกฤต ธาตุรักษ์  Metallurgical Engineering10
16 B6309435 นางสาวโชษิตา กันทิยา  Metallurgical Engineering10
17 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์  Metallurgical Engineering10
18 B6328085 นางสาวสิรินทรา มั่งมี  Metallurgical Engineering10
19 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย  Metallurgical Engineering10
20 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย  Metallurgical Engineering10
21 B6318864 นางสาวธาราทิพย์ คำชนะ  Metallurgical Engineering10
22 B6306762 นางสาวศิรินยา อุดมดัน  Metallurgical Engineering10
23 B6316914 นางสาววนุษรา สุขมหาหลวง  Metallurgical Engineering10
24 B6323073 นายเฉลิมเกียรติ บุญดา  Metallurgical Engineering10
25 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  Metallurgical Engineering10
26 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง  PE10
27 B6220372 นางสาวชนนน สังขวุฒิ  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.