รายชื่อนศ.
รายวิชา539402 : PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์  Electronic Engineering
2 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering
3 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา  Electronic Engineering
4 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง  Electronic Engineering
5 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง  Electronic Engineering
6 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น  Electronic Engineering
7 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Electronic Engineering
8 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี  Electronic Engineering
9 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน  Electronic Engineering
10 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ  Electronic Engineering
11 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน  Electronic Engineering
12 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  Electronic Engineering
13 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  Electronic Engineering
14 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี  Electronic Engineering
15 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา  Electronic Engineering
16 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม  Electronic Engineering
17 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  Electronic Engineering
18 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering
19 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว  Electronic Engineering
20 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์  Electronic Engineering
21 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี  Electronic Engineering
22 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี  Electronic Engineering
23 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ  Electronic Engineering
24 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์  Electronic Engineering
25 B6110253 นายปิติวุฒิ แผ่นทอง  Electronic Engineering
26 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์  Electronic Engineering
27 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  Electronic Engineering
28 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน  Electronic Engineering
29 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.