รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม51
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6535230 นางสาวณัฐชยา สารกอง  B.N.S.
2 B6529321 นายณัฐวุฒิ หนูแก้ว  B.N.S.
3 B6535841 นางสาวจันทณา เหวยไทย  B.N.S.
4 B6521127 นางสาวทัตพิชา วีระยุทธศิลป์  B.N.S.
5 B6521042 นางสาวพิยดา มีรัตน์  B.N.S.
6 B6521035 นางสาวอชิรญา งามเทศ  B.N.S.
7 B6535452 นางสาวเมธาพร ตู้แก้ว  B.N.S.
8 B6529130 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีโยธี  B.N.S.
9 B6520793 นางสาวปิยะธิดา ดาดผารัมย์  B.N.S.
10 B6520854 นางสาวหยาดพิรุณ ใจรักษ์  B.N.S.
11 B6521004 นางสาวอรวรรณ จันกลาง  B.N.S.
12 B6529390 นางสาวสุวภัทร เวชกามา  B.N.S.
13 B6520823 นางสาวน้ำทิพย์ ปิ่นศิริ  B.N.S.
14 B6520809 นางสาวอภิญญา ลุนใต้  B.N.S.
15 B6529314 นางสาวกุลณัฐ ปรีเลขา  B.N.S.
16 B6500931 นางสาวบุญชิรา ยอดโคกสูง  B.N.S.
17 B6529369 นางสาวกฤติมา เจริญสุข  B.N.S.
18 B6500795 นางสาวปุณยาพร มั่นธรรม  B.N.S.
19 B6500801 นางสาวนิภาพร เนืองทอง  B.N.S.
20 B6529161 นางสาวรมย์นริน โคตรวงศ์  B.N.S.
21 B6520762 นางสาววนฤมล บุรีรัตน์  B.N.S.
22 B6520786 นางสาวเนตรชนก เบ็ญเจริญ  B.N.S.
23 B6520717 นางสาวจันทร์ทิพย์ พรมษร  B.N.S.
24 B6520748 นางสาวพิชญาภัค เกือกสูงเนิน  B.N.S.
25 B6520922 นางสาวลลิตา โพนสีสม  B.N.S.
26 B6529062 นางสาวยลดา เกตุแก้ว  B.N.S.
27 B6529284 นางสาววลัยกร ริมทอง  B.N.S.
28 B6520878 นางสาวพีรดา เมฆแสน  B.N.S.
29 B6520885 นางสาวระพีพรรณ อินทร์นาง  B.N.S.
30 B6529147 นางสาวอินทุอร อาจหาญ  B.N.S.
31 B6529086 นางสาวณัฐชยา หาสุข  B.N.S.
32 B6529154 นางสาววีณา ศรีโคตร  B.N.S.
33 B6520731 นางสาวกนกวรรณ แสงวิโรจน์ชัย  B.N.S.
34 B6535285 นางสาวเจมี่ อุทุมมา  B.N.S.
35 B6529000 นางสาววิลาสินีย์ กาบบัวลอย  B.N.S.
36 B6535322 นางสาวณัฐกุลธิดา ตั้งประเสริฐ  B.N.S.
37 B6520724 นางสาวธิดาวรรณ แสนบรรดิษฐ์  B.N.S.
38 B6535315 นางสาวกนกวรรณ บุญเนตร  B.N.S.
39 B6529352 นางสาวศรินทิพย์ เกตุลา  B.N.S.
40 B6535254 นางสาวธนพร พุกทอง  B.N.S.
41 B6529406 นางสาวสุกฤตา เหล่าไชย  B.N.S.
42 B6535339 นางสาวมนัสนันท์ มีบุญ  B.N.S.
43 B6520861 นางสาวอินธิดา ดูการดี  B.N.S.
44 B6529116 นางสาววรวิพัชร คงพุฒิคุณ  B.N.S.
45 B6520991 นางสาวคชาภรณ์ ดวงดี  B.N.S.
46 B6529109 นางสาวสุดารัตน์ แก่นจันทร์  B.N.S.
47 B6520915 นางสาวชไมพร อรุณา  B.N.S.
48 B6520830 นางสาวธนภรณ์ อยู่สา  B.N.S.
49 B6529253 นายชัชนันท์ ชาญเลิศ  B.N.S.
50 B6529260 นายจักรภัทร หามาลี  B.N.S.
51 B6529123 นายวฤทธินันท์ ผลิกระโทก  B.N.S.
52 B6520847 นายภาคิน มงคล  B.N.S.
53 B6529192 นายศิรศักดิ์ ถึงนามลี  B.N.S.
54 B6529178 นายภูวดล สุพาพันธ์  B.N.S.
55 B6535483 นางสาวขัตติยา รื่นโพธิ์วงษ์  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.