รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม47
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6521554 นางสาวอภิสรา รอบแคว้น  MANAGEMENT
2 B6532888 นายวสวัส รัตนอักษรกุล  MANAGEMENT
3 B6518684 นายเขตตะวัน การุณรักษ์  MANAGEMENT
4 B6519728 นางสาวธิดารัตน์ ชัยดี  MANAGEMENT
5 B6519803 นางสาวปนัสยา ชวดกลาง  MANAGEMENT
6 B6519018 นางสาวภรภัทร สินธุ  MANAGEMENT
7 B6519223 นางสาววัลลภา เปียวัฒน์  MANAGEMENT
8 B6519780 นางสาวนันท์นภัส บรรดาศักดิ์  MANAGEMENT
9 B6518578 นายธีรภัทธ์ ภาชนะ  MANAGEMENT
10 B6518547 นางสาวนุชสรา วรรัก  MANAGEMENT
11 B6519124 นางสาวณัฐชา แจ่มเจริญ  MANAGEMENT
12 B6519681 นางสาวศศิประภา ปลั่งหมื่นไวย  MANAGEMENT
13 B6519575 นางสาวพิมผกา เอิบครบุรี  MANAGEMENT
14 B6518905 นางสาวณัฐระพีร์ มูลสันเทียะ  MANAGEMENT
15 B6528690 นางสาวปัณณิกานต์ วันสันเทียะ  MANAGEMENT
16 B6519940 นางสาวสุดารัตน์ ดีนอก  MANAGEMENT
17 B6518660 นายภูวดล นรสาร  MANAGEMENT
18 B6528720 นายเศรษฐพงษกร จันทร์ภัครดี  MANAGEMENT
19 B6519643 นางสาวกนกลักษณ์ โนมขุนทด  MANAGEMENT
20 B6519582 นางสาวอลิชชา สกุลดาภัท  MANAGEMENT
21 B6519599 นางสาวดาหลา สูญกิ่ง  MANAGEMENT
22 B6519612 นางสาวคัทลียา บุญพูน  MANAGEMENT
23 B6519797 นางสาวรัญชนา ปะนันโต  MANAGEMENT
24 B6519742 นางสาวนัทธ์ชนัน วงค์สันเทียะ  MANAGEMENT
25 B6519339 นายขจรยศ ภูตาบนาค  MANAGEMENT
26 B6519230 นางสาวกิตติยาพร บุรัตน์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
27 B6518622 นางสาวสุธินันท์ ย่านกลาง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
28 B6528713 นางสาววรวลัญช์ วันทาศิรวัฒน์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
29 B6519605 นางสาวพิยดา ปิ่นเกษ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
30 B6518769 นางสาวมัตสยา ประสาทนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
31 B6518721 นางสาวพิมนภัส ศรีสวัสดิ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
32 B6519117 นางสาวพรหมมนัส คงเศรษฐกุล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
33 B6519506 นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงสุขสี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
34 B6518691 นางสาวเลลาน่า เซี่ยงฉิน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
35 B6522810 นายไชยวัฒน์ ลายทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
36 B6519513 นายภัทรพล รัตนาพันธุ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
37 B6519346 นายยศกร เรืองจันทึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
38 B6519995 นายรชานนท์ วิศิษฐ์ชัยยากุล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
39 B6519360 นางสาวเกษมณี เติมกล้า  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
40 B6519810 นางสาวนภสร อุส่าห์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
41 B6519032 นางสาวนิตยา ดีเข็ม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
42 B6519070 นางสาวปารดา เพชรสำนัก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
43 B6519698 นางสาวภาวิณี ศรีเชียงหวาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
44 B6518738 นางสาวเกวลิน ศรีพรม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
45 B6519278 นางสาวปวิริดา ศิริเวช  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
46 B6519247 นางสาวสุภัทรภรณ์ ฟักแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
47 B6519445 นางสาวแพรวา ปะโสทะกัง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
48 B6518530 นายคมสันต์ แจ่มกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
49 B6518899 นางสาวชุติมณฑน์ ปักษา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
50 B6518677 นายศิวกร งดสันเทียะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.