รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม36
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6527051 นายฐานันท์ วงศ์อินทร์จันทร์  Agricultural and Food Engineering
2 B6511647 นายนพดล เกิดเทพ  Agricultural and Food Engineering
3 B6505561 นางสาวปวีณ์นุช มอญศิลา  Agricultural and Food Engineering
4 B6515607 นางสาวอริสรา แสงชาติ  Agricultural and Food Engineering
5 B6507992 นายพุทธานุภาพ สะท้านถิ่น  Agricultural and Food Engineering
6 B6515140 นายบริรักษ์ แก้วศล  CE
7 B6531386 นางสาวธันยพร พิลาม  CE
8 B6526450 นางสาวนัทธมน ภคพรวงศ์  CE
9 B6510725 นางสาวจิภาดา พันธ์สุภา  CE
10 B6511715 นายภูธเนศ ไชยไธสง  CERAMIC ENGINEERING
11 B6505387 นางสาวพรนภัส โภคสุทธิ์  CPE
12 B6511975 นางสาวศุภลักษณ์ โต๊ะทอง  CPE
13 B6513405 นางสาวปิยธิดา เนนชู  CPE
14 B6526436 นางสาวสุภัสสร สร้อยสุวรรณ  CPE
15 B6524951 นายสิรภัทร เพ็งจันทร์  CPE
16 B6534417 นายเนติธร กาญจนพิมาย  CPE
17 B6515201 นางสาวธนาภรณ์ มีดก  Chemical Engineering
18 B6534424 นางสาวมุตทิตา สมบัติ  Chemical Engineering
19 B6515362 นายพัชรพล หัตถกุลชัย  Chemical Engineering
20 B6505233 นางสาวศิรดา ทูลมณี  Chemical Engineering
21 B6511562 นายกีรติเดช มณีวีรกุล  EE
22 B6505578 นายปัณณวัฒน์ นันเนิ้ง  EE
23 B6515409 นายราเมศวร์ ดาศรี  EE
24 B6515560 นายธัญธร เตียนพลกรัง  Electronics and Embedded System Engineering
25 B6534639 นางสาวนันท์นลิน สุพรม  Environmental Engineering
26 B6513207 นางสาวอมรรัตน์ โคตะเพ็ชร  Environmental Engineering
27 B6515218 นางสาวสิรินันท์ คำณะ  Geological Engineering
28 B6534400 นายสุธินันท์ พิณจะโปะ  IE
29 B6525224 นางสาวกุลยา คำภักดี  IE
30 B6511579 นางสาวอนันตญา เจนรบ  IE
31 B6511968 นายชัยธวัช ระดาใส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6527198 นายธีราธรณ์ แย้มศรี  Mechanical Engineering
33 B6508838 นายพิชัยยุทธ พันธ์พรม  Mechanical Engineering
34 B6511678 นางสาวมินทร์ตรา นุ่นปินปัก  Mechanical Engineering
35 B6508890 นายณัฐภูมิ ใจกล้า  Mechanical Engineering
36 B6534523 นายภาณุพงศ์ กงภูเวช  Mechanical Engineering
37 B6511623 นายเปรมศักดิ์ พึ่งกลาง  Metallurgical Engineering
38 B6510695 นางสาวกาญจนา แสนจันศรี  N/A
39 B6534493 นางสาวปนัดดา รัตนพินิจ  N/A
40 B6511982 นายสิปปนนท์ ทองมีศรี  N/A
41 B6511999 นายจักรพงษ์ วงศ์อามาตร์  N/A
42 B6505448 นายอัฐชนะชัย จรูญภาค  N/A
43 B6510718 นายธนวัฒน์ เหมือนกลาง  N/A
44 B6534615 นางสาวณฤมล นิคาโม  N/A
45 B6511609 นายปฎิรักษ์ อินทริง  N/A
46 B6525231 นางสาวธัญญารัตน์ จำพิมาย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
47 B6515614 นางสาวสุภัสสร ยศที่สุด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
48 B6511845 นางสาววรันธร ถินกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
49 B6508005 นายพิชิต พลพวก  Polymer Engineering
50 B6527228 นายกิตติธัช บุญล้อม  TCE
51 B6505349 นางสาวขวัญศิริ พวงเพชร  TCE
52 B6511708 นางสาววรรณวิสา ทุ่มกระโทก  TCE
53 B6508715 นางสาวปารมี วนิชพร  Transportation And Logistics Engineering
54 B6515546 นางสาวศศิกานต์ ปอยมะเริง  Transportation And Logistics Engineering
55 B6511777 นายอธิป บุญเหลือ  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.