รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6503079 นางสาวณัฏฐธิดา เจริญพรรุ่งนภา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
2 B6503031 นายอนุชัย ภิรมย์ไกรภักดิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
3 B6502805 นางสาวอาภา ดิษผักแว่น  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
4 B6502843 นางสาวอารยา ขาวนอก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
5 B6503154 นางสาวจิณณรัตน์ แซ่ช่าง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
6 B6503109 นางสาวกันตินันท์ พวงเกาะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
7 B6503161 นางสาวภาวิไล กองไสยกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
8 B6502959 นางสาวณัฐชญานีศา แดงสกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
9 B6503192 นางสาวกัญญาวีร์ เหนือร้อยเอ็ด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
10 B6503062 นางสาวไอลดา แก้วชิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
11 B6503093 นางสาวอัญชลี วงศ์สุวรรณ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
12 B6502966 นางสาวชลิตา สอดกระโทก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
13 B6533519 นางสาวศิริลักษณ์ เจริญศิริ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
14 B6524234 นางสาวณัฐธิดา ภูมูล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
15 B6524265 นางสาวนริศรา อุดช่อ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
16 B6535407 นายอภิสิทธิ์ สุวรรณโกมลชัย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
17 B6502935 นายฐาปกร ใจพินิจ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
18 B6502874 นายอนุวัตร เลิศไว  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
19 B6503185 นายศตวรรษ จอยเอกา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
20 B6503024 นายทักษ์ดนัย ยศเสือ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
21 B6524272 นายสุประดิษฐ์ เย็นรัมย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
22 B6524302 นายวชิรวิชญ์ ปรือทอง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
23 B6503086 นายพีรวัฒน์ คมขำ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
24 B6537081 นางสาวอนุษธิดา ทัลคำมุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
25 B6523664 นางสาววนาลี นามวิเศษ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
26 B6502577 นางสาวกัญญารัตน์ คงขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
27 B6502614 นางสาวรวงข้าวฟ่าง ทิพย์สันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
28 B6534110 นายณรัฐ ศรีจันทร์รัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
29 B6534127 นายณัฐภัทร เอื้องคำประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
30 B6521141 นายรัชชานนท์ ชุ่มสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
31 B6502676 นายภาคิน สินขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
32 B6502652 นายนิพพิชฌน์ พูลสวัสดิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
33 B6502669 นายวริทธิ์ธร จงอุ้มกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
34 B6502744 นายธนกร ดงทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
35 B6503239 นางสาวเบญจมาศ สร้อยเพชร  FOOD TECHNOLOGY
36 B6503369 นายปกรณ์ ธุระธรรม  FOOD TECHNOLOGY
37 B6503543 นางสาวบุษยชาติ ชินศิริพันธุ์  FOOD TECHNOLOGY
38 B6503321 นางสาวสุชานันท์ นาดีด่านกลาง  FOOD TECHNOLOGY
39 B6503307 นางสาวสรัญญา จุฑาผาด  FOOD TECHNOLOGY
40 B6534226 นางสาวณัฐพร สละบาป  FOOD TECHNOLOGY
41 B6503574 นางสาวดวงกมล โพธิ์ใบ  FOOD TECHNOLOGY
42 B6535575 นายภูดิษกรณ์ นพคุณ  FOOD TECHNOLOGY
43 B6503345 นางสาวทักษิณา ทุยดอย  FOOD TECHNOLOGY
44 B6521196 นางสาวป่านวดี เฮง  FOOD TECHNOLOGY
45 B6521172 นางสาวบัณฑิตา นัยเนตร  FOOD TECHNOLOGY
46 B6503468 นายนัฐพล เข็มสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY
47 B6503437 นายโรจนศักดิ์ แสนสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY
48 B6503727 นายอิทธิพล พระเพ็ชร  FOOD TECHNOLOGY
49 B6534196 นางสาวสุพรรษา พะธะนะ  FOOD TECHNOLOGY
50 B6503314 นางสาวสรัสนันท์ โล้พิสาร  FOOD TECHNOLOGY
51 B6503291 นางสาวมณฑกานต์ แสนเจ๊ก  FOOD TECHNOLOGY
52 B6524364 นางสาวสุณิสา คำศรี  FOOD TECHNOLOGY
53 B6503246 นางสาววรัญญา อุไรวรรณ์  FOOD TECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.