รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6508944 นายวิทวัส จงหาญ  Agricultural and Food Engineering
2 B6527020 นางสาวธัญชนก ขวาลำธาร  Agricultural and Food Engineering
3 B6531966 นางสาววรรณิษา พระงาม  CE
4 B6525149 นายเจตนิพัทธ กฤษดาเรืองศรี  CE
5 B6525712 นายพงค์อมร พืชผักหวาน  CERAMIC ENGINEERING
6 B6524623 นางสาวชลลดา จันทรเสนา  CERAMIC ENGINEERING
7 B6515027 นายปฏิพัทธ์ อุดมเวช  CERAMIC ENGINEERING
8 B6526528 นางสาวปณิสรา ควรดี  CPE
9 B6505905 นายพุทธกาล เศวตอนันต์  Chemical Engineering
10 B6506131 นายอัตตสิทธิ์ เดชา  Chemical Engineering
11 B6506803 นางสาวชนินตา การสมลาภ  Chemical Engineering
12 B6525071 นางสาวสุดาพร กงชัยภูมิ  EE
13 B6504854 นายสรวิชญ์ จันทรวราภร  EE
14 B6515669 นายณัฐกุล วงศ์ศรีเผือก  EE
15 B6525705 นายกฤตภาส ผิวบาง  EE
16 B6509194 นายกิตติภณ สังขวัฒน์  EE
17 B6526207 นายอชิตะ เกิดสุข  EE
18 B6522995 นายปุณณภพ ดอกยี่สุ่น  EE
19 B6509255 นายบุญยวีร์ เกตุกระโทก  Electronics and Embedded System Engineering
20 B6509200 นายณภัทร จิบจันทร์  Electronics and Embedded System Engineering
21 B6532017 นางสาวณัฐฌาพร ปิยเดชโพธิวงศ์  Environmental Engineering
22 B6504861 นางสาวแพรพลอย แจวศรีทอง  Environmental Engineering
23 B6521288 นางสาวเบญจพร ปิ่นสันเทียะ  Geological Engineering
24 B6509224 นางสาวดวงฤดี วิเสโส  Geological Engineering
25 B6506056 นางสาวศิริญากรณ์ พลายพงษ์  Geological Engineering
26 B6510459 นางสาววนัสนัย หมื่นหาวงค์  Geological Engineering
27 B6504977 นางสาวพรนภา ใจบุญ  IE
28 B6506780 นายธนายุทธ แสนพลเมือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6506933 นายสรายุทธ พัฒน์แป้น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B6506957 นายศรายุธ ทิพสอน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6526030 นายศิรวิชญ์ แววจะบก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6532024 นางสาวกรศศิร์ วงศ์ทองเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
33 B6525682 นางสาวณัฐชนีพร ทวีทรัพย์  Mechanical Engineering
34 B6526009 นางสาวจินตนา มุลมณี  Mechanical Engineering
35 B6532116 นางสาวมณีรัตน์ ตระกูลรัมย์  Mechanical Engineering
36 B6521400 นางสาวสุทธาทิพย์ บือสันเทียะ  Mechanical Engineering
37 B6510411 นางสาวกุลธิดา สร้อยสำโรง  Mechanical Engineering
38 B6531447 นางสาวสุกฤตา มั่นคง  Mechanical Engineering
39 B6506032 นางสาวฐณปวรรณ มาศพูนผล  Mechanical Engineering
40 B6531935 นางสาวนงลักษณ์ อินทร์นุช  Mechanical Engineering
41 B6534301 นางสาวธนาภรณ์ สร้อยพรมารถ  Metallurgical Engineering
42 B6526047 นางสาวแพรพลอย จะวังคะโส  N/A
43 B6526122 นายอนันต์สิทธิ์ พลหล้า  N/A
44 B6526054 นายสุทัศน์ สุทธิมูล  N/A
45 B6506001 นางสาวกิตติมา นามพลับพา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
46 B6515676 นางสาวธรีรัตน์ ศรีมันตะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
47 B6527013 นางสาวนันท์พร เดชวารี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
48 B6531911 นางสาวสิริลักษณ์ เพ็งผลา  PRECISION ENGINEERING
49 B6508562 นางสาวศิริรัตน์ แซ่อัง  Polymer Engineering
50 B6507282 นางสาวธันยพร มานะงาน  Polymer Engineering
51 B6506940 นางสาวตรีเนตร เย็นใจดี  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.