รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6506032 นางสาวฐณปวรรณ มาศพูนผล  N/A10
2 B6509200 นายณภัทร จิบจันทร์  N/A10
3 B6504977 นางสาวพรนภา ใจบุญ  N/A10
4 B6526047 นางสาวแพรพลอย จะวังคะโส  N/A10
5 B6532017 นางสาวณัฐฌาพร ปิยเดชโพธิวงศ์  N/A10
6 B6506803 นางสาวชนินตา การสมลาภ  N/A10
7 B6524623 นางสาวชลลดา จันทรเสนา  N/A10
8 B6527013 นางสาวนันท์พร เดชวารี  N/A10
9 B6527020 นางสาวธัญชนก ขวาลำธาร  N/A10
10 B6507282 นางสาวธันยพร มานะงาน  N/A10
11 B6506056 นางสาวศิริญากรณ์ พลายพงษ์  N/A10
12 B6526528 นางสาวปณิสรา ควรดี  N/A10
13 B6521288 นางสาวเบญจพร ปิ่นสันเทียะ  N/A10
14 B6506001 นางสาวกิตติมา นามพลับพา  N/A10
15 B6515676 นางสาวธรีรัตน์ ศรีมันตะ  N/A10
16 B6531935 นางสาวนงลักษณ์ อินทร์นุช  N/A10
17 B6531911 นางสาวสิริลักษณ์ เพ็งผลา  N/A10
18 B6534301 นางสาวธนาภรณ์ สร้อยพรมารถ  N/A10
19 B6508562 นางสาวศิริรัตน์ แซ่อัง  N/A10
20 B6531966 นางสาววรรณิษา พระงาม  N/A10
21 B6526009 นางสาวจินตนา มุลมณี  N/A10
22 B6509224 นางสาวดวงฤดี วิเสโส  N/A10
23 B6510459 นางสาววนัสนัย หมื่นหาวงค์  N/A10
24 B6525682 นางสาวณัฐชนีพร ทวีทรัพย์  N/A10
25 B6531447 นางสาวสุกฤตา มั่นคง  N/A10
26 B6525071 นางสาวสุดาพร กงชัยภูมิ  N/A10
27 B6532116 นางสาวมณีรัตน์ ตระกูลรัมย์  N/A10
28 B6506940 นางสาวตรีเนตร เย็นใจดี  N/A10
29 B6510411 นางสาวกุลธิดา สร้อยสำโรง  N/A10
30 B6521400 นางสาวสุทธาทิพย์ บือสันเทียะ  N/A10
31 B6504861 นางสาวแพรพลอย แจวศรีทอง  N/A10
32 B6515027 นายปฏิพัทธ์ อุดมเวช  N/A10
33 B6506933 นายสรายุทธ พัฒน์แป้น  N/A10
34 B6504854 นายสรวิชญ์ จันทรวราภร  N/A10
35 B6509194 นายกิตติภณ สังขวัฒน์  N/A10
36 B6526207 นายอชิตะ เกิดสุข  N/A10
37 B6508944 นายวิทวัส จงหาญ  N/A10
38 B6509255 นายบุญยวีร์ เกตุกระโทก  N/A10
39 B6525149 นายเจตนิพัทธ กฤษดาเรืองศรี  N/A10
40 B6505905 นายพุทธกาล เศวตอนันต์  N/A10
41 B6515669 นายณัฐกุล วงศ์ศรีเผือก  N/A10
42 B6506957 นายศรายุธ ทิพสอน  N/A10
43 B6506131 นายอัตตสิทธิ์ เดชา  N/A10
44 B6522995 นายปุณณภพ ดอกยี่สุ่น  N/A10
45 B6525712 นายพงค์อมร พืชผักหวาน  N/A10
46 B6506780 นายธนายุทธ แสนพลเมือง  N/A10
47 B6526054 นายสุทัศน์ สุทธิมูล  N/A10
48 B6526122 นายอนันต์สิทธิ์ พลหล้า  N/A10
49 B6526030 นายศิรวิชญ์ แววจะบก  N/A10
50 B6525705 นายกฤตภาส ผิวบาง  N/A10
51 B6532024 นางสาวกรศศิร์ วงศ์ทองเจริญ  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.