รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  CPE
2 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล  CPE
3 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE
4 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา  CPE
5 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE
6 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE
7 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE
8 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์  CPE
9 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  CPE
10 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE
11 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE
12 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE
13 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE
14 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ  CPE
15 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE
16 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE
17 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  CPE
18 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE
19 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์  CPE
20 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE
21 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE
22 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์  CPE
23 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE
24 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE
25 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  CPE
26 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE
27 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย  CPE
28 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE
29 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE
30 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล  CPE
31 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง  CPE
32 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน  CPE
33 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE
34 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน  CPE
35 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ  CPE
36 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE
37 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE
38 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE
39 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม  CPE
40 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE
41 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล  CPE
42 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์  CPE
43 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE
44 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE
45 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE
46 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ  CPE
47 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE
48 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE
49 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์  CPE
50 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE
51 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE
52 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE
53 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE
54 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE
55 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE
56 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์  CPE
57 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE
58 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  CPE
59 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.