รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน  CPE10
2 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE10
3 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE10
4 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE10
5 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย  CPE10
6 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE10
7 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง  CPE10
8 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน  CPE10
9 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน  CPE10
10 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ  CPE10
11 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE10
12 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE10
13 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล  CPE10
14 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE10
15 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE10
16 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE10
17 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE10
18 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE10
19 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE10
20 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  CPE10
21 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา  CPE10
22 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE10
23 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE10
24 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE10
25 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ  CPE10
26 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE10
27 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE10
28 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์  CPE10
29 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์  CPE10
30 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE10
31 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์  CPE10
32 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  CPE10
33 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE10
34 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE10
35 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  CPE10
36 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล  CPE10
37 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE10
38 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE10
39 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล  CPE10
40 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม  CPE10
41 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE10
42 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE10
43 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  CPE10
44 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  CPE10
45 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE10
46 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE10
47 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE10
48 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE10
49 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์  CPE10
50 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE10
51 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE10
52 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์  CPE10
53 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE10
54 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์  CPE10
55 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE10
56 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ  CPE10
57 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE10
58 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE10
59 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.