รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล  CPE
2 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์  CPE
3 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล  CPE
4 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ  CPE
5 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE
6 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE
7 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE
8 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE
9 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE
10 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE
11 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี  CPE
12 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE
13 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE
14 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE
15 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE
16 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา  CPE
17 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE
18 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ  CPE
19 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE
20 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE
21 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  CPE
22 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์  CPE
23 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE
24 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE
25 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง  CPE
26 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  CPE
27 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE
28 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE
29 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร  CPE
30 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE
31 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE
32 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม  CPE
33 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE
34 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง  CPE
35 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE
36 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์  CPE
37 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE
38 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE
39 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE
40 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE
41 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE
42 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE
43 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี  CPE
44 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE
45 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE
46 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE
47 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE
48 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE
49 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด  CPE
50 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE
51 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร  CPE
52 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ  CPE
53 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE
54 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  CPE
55 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE
56 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE
57 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.