รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก  Agricultural and Food Engineering
2 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
3 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา  Agricultural and Food Engineering
4 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering
5 B6305918 นายธีระพล วรรทวี  Agricultural and Food Engineering
6 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา  Agricultural and Food Engineering
7 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering
8 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ  Agricultural and Food Engineering
9 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี  Agricultural and Food Engineering
10 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม  Agricultural and Food Engineering
11 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์  Agricultural and Food Engineering
12 B6317089 นายภูมิภัทร์ ศุภเสถียร  Agricultural and Food Engineering
13 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต  Agricultural and Food Engineering
14 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ  CERAMIC ENGINEERING
15 B6209285 นายธรนินทร์ นางสิงอ้อ  CERAMIC ENGINEERING
16 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง  CERAMIC ENGINEERING
17 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย  CERAMIC ENGINEERING
18 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์  CERAMIC ENGINEERING
19 B6308254 นายธีรเดช นามรม  Metallurgical Engineering
20 B6307660 นางสาวภูชญานีย์ พรมจันทร์  Metallurgical Engineering
21 B6323707 นางสาวจิราภรณ์ ประเมินชัย  Metallurgical Engineering
22 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์  Metallurgical Engineering
23 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส  Metallurgical Engineering
24 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง  Metallurgical Engineering
25 B6305987 นายปุณ บุญเกิด  PE
26 B6309848 นายสหบดี สมสู่  PE
27 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.