รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ  Agricultural and Food Engineering
2 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering
3 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี  Agricultural and Food Engineering
4 B6317904 นายสหรัฐ แป้งหอม  CERAMIC ENGINEERING
5 B6333430 นายอินทร์ธวัฒน์ ศาลาลิเลก  CERAMIC ENGINEERING
6 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล  CERAMIC ENGINEERING
7 B6310776 นางสาวสิริกร โชระเวก  CERAMIC ENGINEERING
8 B6309596 นายชนพัฒน์ พลไชย  CERAMIC ENGINEERING
9 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ  CERAMIC ENGINEERING
10 B6333249 นายสิทธิศักดิ์ โคโตสี  CERAMIC ENGINEERING
11 B6317119 นางสาวสรารักษ์ เทพาวราพฤกษ์  CERAMIC ENGINEERING
12 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING
13 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย  CERAMIC ENGINEERING
14 B6322182 นายวัชระ มากด่านกลาง  CERAMIC ENGINEERING
15 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์  CME
16 B6316983 นายชานนท์ วงศ์กล้า  Metallurgical Engineering
17 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering
18 B6300692 นางสาวสุนันทรา ทุญาทิโก  Metallurgical Engineering
19 B6308605 นายณัฐภูมินทร์ วุฒิเจริญกุล  Metallurgical Engineering
20 B6333157 นายศิวดิศ เคนแสนโคตร  Metallurgical Engineering
21 B6309640 นางสาวกานดา ปูนาศรี  Metallurgical Engineering
22 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห  Metallurgical Engineering
23 B6308933 นางสาวศิริลักษณ์ สวยรูป  PE
24 B6328733 นางสาวเฟาซียะ ราเซะบิง  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.