รายชื่อนศ.
รายวิชา537468 : FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6220693 นายศตพล นาซา  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6221522 นายกฤษณ คชราช  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.