รายชื่อนศ.
รายวิชา522381 : SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6002923 นางสาวธนพร ยิ้มกล่ำ  Transportation And Logistics Engineering
2 B6130275 นายพลาธิป นาคนชม  Transportation And Logistics Engineering
3 B6103408 นางสาวกัลยาณี แก่นท้าว  Transportation And Logistics Engineering
4 B6103842 นางสาวปัทมวรรณ ขุนเเก้ว  Transportation And Logistics Engineering
5 B6108717 นางสาวอักษรสวรรค์ บัวจูม  Transportation And Logistics Engineering
6 B6102821 นางสาวชัญญนัท กล้ารบ  Transportation And Logistics Engineering
7 B6113650 นางสาวสิรภัทร วงษ์มิตรแท้  Transportation And Logistics Engineering
8 B6107833 นางสาวธนาพร โทนสิมมา  Transportation And Logistics Engineering
9 B6109745 นางสาวเบญจรัตน์ ป้อมสุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering
10 B6106867 นางสาวอรัชพร ตั้งสงวนนุช  Transportation And Logistics Engineering
11 B6113742 นางสาวอรวรรณ วรรณแจ่ม  Transportation And Logistics Engineering
12 B6104542 นายเปรมศักดิ์ ไค่นุ่นกา  Transportation And Logistics Engineering
13 B6118297 นายพัชรพล เหลืองประทีป  Transportation And Logistics Engineering
14 B6116101 นายณฐพงศ์ สุวรรณมุกต์  Transportation And Logistics Engineering
15 B6105488 นายวุฒิไกร ใจซื่อ  Transportation And Logistics Engineering
16 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา  Transportation And Logistics Engineering
17 B6110246 นางสาวอาทิติญา ผิวขำ  Transportation And Logistics Engineering
18 B6112028 นายอดิเทพ มลิพันธ์  Transportation And Logistics Engineering
19 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม  Transportation And Logistics Engineering
20 B6104382 นายชาคริต คุณาพรอนันต์  Transportation And Logistics Engineering
21 B6114329 นางสาววนิชชา ศรีเทศน์  Transportation And Logistics Engineering
22 B6111182 นางสาวธิติญา พิรักษ์  Transportation And Logistics Engineering
23 B6108557 นายรัฐศักดิ์ เนานนท์  Transportation And Logistics Engineering
24 B6102913 นางสาวสุดารัตน์ กองทองนอก  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.