รายชื่อนศ.
รายวิชา551241 : ENGLISH FOR ENGINEER I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6237271 นางสาวโสรยา สมภิพงษ์  PRECISION ENGINEERING
2 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด  PRECISION ENGINEERING
3 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  PRECISION ENGINEERING
4 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน  PRECISION ENGINEERING
5 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  PRECISION ENGINEERING
6 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์  PRECISION ENGINEERING
7 B6104061 นางสาวณหทัย ครองเวียง  PRECISION ENGINEERING
8 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING
9 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง  PRECISION ENGINEERING
10 B6336387 นางสาวนัฐธิดา เดชดวงจันทร์  PRECISION ENGINEERING
11 B6239015 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว  PRECISION ENGINEERING
12 B6239176 นางสาวชลิตา ประเสริฐสุขจินดา  PRECISION ENGINEERING
13 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง  PRECISION ENGINEERING
14 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี  PRECISION ENGINEERING
15 B6112813 นางสาวยุวธิดา รองคลัง  PRECISION ENGINEERING
16 B6336677 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า  PRECISION ENGINEERING
17 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา  PRECISION ENGINEERING
18 B6237479 นางสาวคัคนางค์ บุญใส  PRECISION ENGINEERING
19 B6239312 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์  PRECISION ENGINEERING
20 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ  PRECISION ENGINEERING
21 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  PRECISION ENGINEERING
22 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล  PRECISION ENGINEERING
23 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  PRECISION ENGINEERING
24 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ  PRECISION ENGINEERING
25 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา  PRECISION ENGINEERING
26 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา  PRECISION ENGINEERING
27 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง  PRECISION ENGINEERING
28 B6136406 นางสาวต่วนอาอีดะห์ นิแต  PRECISION ENGINEERING
29 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี  PRECISION ENGINEERING
30 B6336585 นางสาวฌามา วัฒนา  PRECISION ENGINEERING
31 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  PRECISION ENGINEERING
32 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว  PRECISION ENGINEERING
33 B6118570 นายพชร ประสิทธิแสง  PRECISION ENGINEERING
34 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน  PRECISION ENGINEERING
35 B6203955 นายเมธา บาฤษี  PRECISION ENGINEERING
36 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช  PRECISION ENGINEERING
37 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี  PRECISION ENGINEERING
38 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์  PRECISION ENGINEERING
39 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี  PRECISION ENGINEERING
40 B6239473 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์  PRECISION ENGINEERING
41 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ  PRECISION ENGINEERING
42 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี  PRECISION ENGINEERING
43 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย  PRECISION ENGINEERING
44 B6237226 นายธนพล ระลึก  PRECISION ENGINEERING
45 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร  PRECISION ENGINEERING
46 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ  PRECISION ENGINEERING
47 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา  PRECISION ENGINEERING
48 B6237578 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง  PRECISION ENGINEERING
49 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ  PRECISION ENGINEERING
50 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING
51 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล  PRECISION ENGINEERING
52 B6336776 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก  PRECISION ENGINEERING
53 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา  PRECISION ENGINEERING
54 B6234171 นายอัษฎากร ภูมิพันธ์  PRECISION ENGINEERING
55 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  PRECISION ENGINEERING
56 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์  PRECISION ENGINEERING
57 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา  PRECISION ENGINEERING
58 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี  PRECISION ENGINEERING
59 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์  PRECISION ENGINEERING
60 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู  PRECISION ENGINEERING
61 B6237349 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์  PRECISION ENGINEERING
62 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม  PRECISION ENGINEERING
63 B6212230 นางสาวธัญชนก พุทธนากิจชัย  Mechatronics Engineering
64 B6233716 นางสาวปราณปริยา ศิริจันทร์โท  Mechatronics Engineering
65 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง  Mechatronics Engineering
66 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง  Mechatronics Engineering
67 B6229603 นางสาวธัญชนก เธอจะโปะ  Mechatronics Engineering
68 B6233778 นางสาวปราณปรียา วงค์เชียงยืน  Mechatronics Engineering
69 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  Mechatronics Engineering
70 B6233679 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล  Mechatronics Engineering
71 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์  Mechatronics Engineering
72 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์  Mechatronics Engineering
73 B6101398 นายฐิติวัฒน์ ทองใบ  Mechatronics Engineering
74 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย  Mechatronics Engineering
75 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน  Mechatronics Engineering
76 B6235406 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน  Mechatronics Engineering
77 B6211745 นายสถิตคุณ บุญลือ  Mechatronics Engineering
78 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์  Mechatronics Engineering
79 B6211844 นายคณุตม์ การุญ  Mechatronics Engineering
80 B6233754 นายนัสรี ดือราแม  Mechatronics Engineering
81 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต  Mechatronics Engineering
82 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด  Mechatronics Engineering
83 B6212087 นายภควรรษ อำนวยสาร  Mechatronics Engineering
84 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่  Mechatronics Engineering
85 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ  Mechatronics Engineering
86 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.