รายชื่อนศ.
รายวิชา551241 : ENGLISH FOR ENGINEER I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์  PRECISION ENGINEERING
2 B6117559 นางสาวศิริฉัตร อินสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING
3 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน  PRECISION ENGINEERING
4 B6237585 นายวิวัฒน์ จอมจะบก  PRECISION ENGINEERING
5 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข  PRECISION ENGINEERING
6 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร  PRECISION ENGINEERING
7 B6239237 นายวรพล สลาตัน  PRECISION ENGINEERING
8 B6237523 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี  PRECISION ENGINEERING
9 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล  Mechatronics Engineering
10 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา  Mechatronics Engineering
11 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา  Mechatronics Engineering
12 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่  Mechatronics Engineering
13 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์  Mechatronics Engineering
14 B6211714 นางสาวจีรารัตน์ เสาศิริ  Mechatronics Engineering
15 B6212131 นางสาวเกศรินทร์ แก้วลี  Mechatronics Engineering
16 B6212476 นางสาวสุรีย์รัตน์ ตัชธนานุสรณ์  Mechatronics Engineering
17 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง  Mechatronics Engineering
18 B6212254 นางสาวยุธิดา ผิดชอบ  Mechatronics Engineering
19 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์  Mechatronics Engineering
20 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย  Mechatronics Engineering
21 B6229573 นางสาวนัทฐนันท์ กัญญะลา  Mechatronics Engineering
22 B6211639 นางสาวชนกนาถ แสนเสริม  Mechatronics Engineering
23 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ  Mechatronics Engineering
24 B6211806 นายชูศักดิ์ พุ่งอุไร  Mechatronics Engineering
25 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ  Mechatronics Engineering
26 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ  Mechatronics Engineering
27 B6211578 นายวัฒนา นามบุญลือ  Mechatronics Engineering
28 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์  Mechatronics Engineering
29 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่  Mechatronics Engineering
30 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ  Mechatronics Engineering
31 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง  Mechatronics Engineering
32 B6212216 นายสุเมธ บางหลวง  Mechatronics Engineering
33 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ  Mechatronics Engineering
34 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์  Mechatronics Engineering
35 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา  Mechatronics Engineering
36 B6212339 นายฐนปกร ลำใย  Mechatronics Engineering
37 B6211691 นายพงศกร อิ่มอ้วน  Mechatronics Engineering
38 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์  Mechatronics Engineering
39 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์  Mechatronics Engineering
40 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน  Mechatronics Engineering
41 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล  Mechatronics Engineering
42 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ  Mechatronics Engineering
43 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง  Mechatronics Engineering
44 B6212513 นายชัยวัฒน์ ขอนค้างพลู  Mechatronics Engineering
45 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน  Mechatronics Engineering
46 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา  Mechatronics Engineering
47 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ  Mechatronics Engineering
48 B6211851 นายสุทธิชัย บุญกอง  Mechatronics Engineering
49 B6212179 นายศิริพงษ์ คันทจันทร์  Mechatronics Engineering
50 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย  Mechatronics Engineering
51 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี  Mechatronics Engineering
52 B6212353 นายกฤษฎีกา นาคำ  Mechatronics Engineering
53 B6229559 นายรัชชานนท์ เภาตะคุ  Mechatronics Engineering
54 B6211585 นายกฤษดา รุ่งรัตน์ธวัชชัย  Mechatronics Engineering
55 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา  Mechatronics Engineering
56 B6233662 นายธนาวุฒิ ลิ้มหลาย  Mechatronics Engineering
57 B6211752 นายนุชา ถำวาปี  Mechatronics Engineering
58 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม  Mechatronics Engineering
59 B6211653 นายกิตติทัต ขันแก้ว  Mechatronics Engineering
60 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน  Mechatronics Engineering
61 B6211783 นายชุติเดช มูลมัย  Mechatronics Engineering
62 B6212421 นายอลงกต สีพลัง  Mechatronics Engineering
63 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย  Mechatronics Engineering
64 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี  Mechatronics Engineering
65 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี  Mechatronics Engineering
66 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา  Mechatronics Engineering
67 B6229498 นายชิโนรส อินทะกนก  Mechatronics Engineering
68 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ  Mechatronics Engineering
69 B6212322 นายปัณณวิชญ์ ขำสินธุ์  Mechatronics Engineering
70 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี  Mechatronics Engineering
71 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ  Mechatronics Engineering
72 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น  Mechatronics Engineering
73 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม  Mechatronics Engineering
74 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง  Mechatronics Engineering
75 B6211899 นายนูรคอยรี เจะเตะ  Mechatronics Engineering
76 B6212377 นายสุกฤษฏิ์ ปิยะสมบูรณ์  Mechatronics Engineering
77 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์  Mechatronics Engineering
78 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร  Mechatronics Engineering
79 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง  Mechatronics Engineering
80 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์  Mechatronics Engineering
81 B6203559 นายพงศธร จันเรียง  Mechatronics Engineering
82 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา  Mechatronics Engineering
83 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา  Mechatronics Engineering
84 B6101442 นายกิตติศักดิ์ น้ำเพชร  Mechatronics Engineering
85 B6212278 นายธนพล คำจันทร์  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.