รายชื่อนศ.
รายวิชา539201 : INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6323127 นายพรประเสริฐ โสภาวรรณรัตนะ  Electronic Engineering
2 B6310578 Mr.UDOMVIREAK CHAY  Electronic Engineering
3 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering
4 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ  Electronic Engineering
5 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ  Electronic Engineering
6 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์  Electronic Engineering
7 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์  Electronic Engineering
8 B6331856 นายชนิตร์นันทร์ วรรณพงษ์  Electronic Engineering
9 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering
10 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ  Electronic Engineering
11 B6306946 นายขจรเกียรติ วงศ์สมบูรณ์  Electronic Engineering
12 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ  Electronic Engineering
13 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering
14 B6326050 นายชีวินวัจน์ วงศ์พรม  Electronic Engineering
15 B6311025 นายภูรินท์ เตชิตตุลธร  Electronic Engineering
16 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ  Electronic Engineering
17 B6304669 นางสาวพนิตสุภา อินทรังษี  Electronic Engineering
18 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล  Electronic Engineering
19 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering
20 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.