รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6328160 นางสาวชนิกานต์ จันทลีลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6332075 นางสาวณัฐชนิภรณ์ นาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6304775 นางสาวนภัสสร มลสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6304324 นางสาวนวพร บัวชน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6302269 นางสาวพิมพ์ลดา งามเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6327071 นางสาวนิสา กองรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6309749 นางสาวปิยะธิดา แก้วเสน่ห์ใน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6327514 นางสาวกรุณา บุญกัณฑ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6322199 นายพัฒนพงษ์ อุทัยดา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6331672 นายกฤษฎา ฆ้องนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6306564 นายเจษฎา ศรีสวัสดิ์ฉิม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6327309 นายชัชวาล เลพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6323783 นายกิตติธัช ทับแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6308643 นายพชร เสาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6302184 นายสันติภาพ พรมไพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6328351 นายณัฐนนท์ ถานันท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6331993 นายณฐพล บุญโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6303167 นายทวิทย์ คำชุม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6304225 นายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6323776 นายวรวุฒิ คูณทัน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6309138 นายวิทยา ชุ่มกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6322700 นายกานต์ วัชระอุดมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6332839 นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.