รายชื่อนศ.
รายวิชา521357 : AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา  Agricultural and Food Engineering10
2 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
3 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
4 B6103439 นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ  Agricultural and Food Engineering10
5 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง  Agricultural and Food Engineering10
6 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
7 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
8 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
9 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering10
10 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
11 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering10
12 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
13 B6109912 นายธันยบูรณ์ ปิ่นแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
14 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง  Agricultural and Food Engineering10
15 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering10
16 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering10
17 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
18 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง  Agricultural and Food Engineering10
19 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
20 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส  Agricultural and Food Engineering10
21 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด  Agricultural and Food Engineering10
22 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
23 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม  Agricultural and Food Engineering10
24 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต  Agricultural and Food Engineering10
25 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering10
26 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering10
27 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering10
28 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
29 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
30 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์  Agricultural and Food Engineering40
31 B6239152 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
32 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.