รายชื่อนศ.
รายวิชา521344 : AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย  Agricultural and Food Engineering
2 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์  Agricultural and Food Engineering
3 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  Agricultural and Food Engineering
4 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering
5 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  Agricultural and Food Engineering
6 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  Agricultural and Food Engineering
7 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering
8 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  Agricultural and Food Engineering
9 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง  Agricultural and Food Engineering
10 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  Agricultural and Food Engineering
11 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering
12 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering
13 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering
14 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก  Agricultural and Food Engineering
15 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด  Agricultural and Food Engineering
16 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์  Agricultural and Food Engineering
17 B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering
18 B6215712 นางสาววิไลวรรณ จันทะนาม  Agricultural and Food Engineering
19 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering
20 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก  Agricultural and Food Engineering
21 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
22 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา  Agricultural and Food Engineering
23 B6209926 นางสาวนันทนา สร้อยเสน  Agricultural and Food Engineering
24 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส  Agricultural and Food Engineering
25 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering
26 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
27 B6239169 นายฉัตรชัย แก้ววัง  Agricultural and Food Engineering
28 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ  Agricultural and Food Engineering
29 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา  Agricultural and Food Engineering
30 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering
31 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering
32 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  Agricultural and Food Engineering
33 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ  Agricultural and Food Engineering
34 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม  Agricultural and Food Engineering
35 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering
36 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering
37 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  Agricultural and Food Engineering
38 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering
39 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง  Agricultural and Food Engineering
40 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี  Agricultural and Food Engineering
41 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา  Agricultural and Food Engineering
42 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์  Agricultural and Food Engineering
43 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering
44 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  Agricultural and Food Engineering
45 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering
46 B6336943 นายโยธิน วรรณสุข  Agricultural and Food Engineering
47 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering
48 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง  Agricultural and Food Engineering
49 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย  Agricultural and Food Engineering
50 B6226183 นายธนดล จำเริญดี  Agricultural and Food Engineering
51 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering
52 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Agricultural and Food Engineering
53 B6216634 นายเทียนชัย ธรรมบุตร  Agricultural and Food Engineering
54 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย  Agricultural and Food Engineering
55 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering
56 B6225681 นายภาวิชญ์ อาภาทิพยานุกุล  Agricultural and Food Engineering
57 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  Agricultural and Food Engineering
58 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์  Agricultural and Food Engineering
59 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต  Agricultural and Food Engineering
60 B6215699 นายชัชนันท์ จั่วสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
61 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering
62 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering
63 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
64 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering
65 B6219239 นางสาวกมลชนก คะมะโน  Agricultural and Food Engineering
66 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering
67 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  Agricultural and Food Engineering
68 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering
69 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา  Agricultural and Food Engineering
70 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  Agricultural and Food Engineering
71 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา  Agricultural and Food Engineering
72 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม  Agricultural and Food Engineering
73 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering
74 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering
75 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering
76 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  Agricultural and Food Engineering
77 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering
78 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์  Agricultural and Food Engineering
79 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา  Agricultural and Food Engineering
80 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง  Agricultural and Food Engineering
81 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน  Agricultural and Food Engineering
82 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน  Agricultural and Food Engineering
83 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล  Agricultural and Food Engineering
84 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา  Agricultural and Food Engineering
85 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ  Agricultural and Food Engineering
86 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering
87 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง  Agricultural and Food Engineering
88 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์  Agricultural and Food Engineering
89 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ  Agricultural and Food Engineering
90 B6237974 นายอารอชัด แท่นทอง  Agricultural and Food Engineering
91 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ  Agricultural and Food Engineering
92 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย  Agricultural and Food Engineering
93 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  Agricultural and Food Engineering
94 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering
95 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.