รายชื่อนศ.
รายวิชา532495 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering10
2 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
3 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร  Environmental Engineering10
4 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering10
5 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์  Environmental Engineering10
6 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering10
7 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering10
8 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ  Environmental Engineering10
9 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง  Environmental Engineering10
10 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์  Environmental Engineering10
11 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง  Environmental Engineering10
12 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา  Environmental Engineering10
13 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย  Environmental Engineering10
14 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์  Environmental Engineering10
15 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering10
16 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering10
17 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering10
18 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering10
19 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering10
20 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering10
21 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering10
22 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering10
23 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ  Environmental Engineering10
24 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์  Environmental Engineering10
25 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering10
26 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์  Environmental Engineering10
27 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering10
28 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering10
29 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง  Environmental Engineering10
30 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
31 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering10
32 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์  Environmental Engineering10
33 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering10
34 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์  Environmental Engineering10
35 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด  Environmental Engineering10
36 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering10
37 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.