รายชื่อนศ.
รายวิชา532421 : ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering
2 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering
3 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering
4 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ  Environmental Engineering
5 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  Environmental Engineering
6 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง  Environmental Engineering
7 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์  Environmental Engineering
8 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  Environmental Engineering
9 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering
10 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ  Environmental Engineering
11 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering
12 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering
13 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  Environmental Engineering
14 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน  Environmental Engineering
15 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering
16 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง  Environmental Engineering
17 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง  Environmental Engineering
18 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด  Environmental Engineering
19 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering
20 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา  Environmental Engineering
21 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา  Environmental Engineering
22 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว  Environmental Engineering
23 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering
24 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง  Environmental Engineering
25 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา  Environmental Engineering
26 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร  Environmental Engineering
27 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering
28 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี  Environmental Engineering
29 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering
30 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว  Environmental Engineering
31 B6105884 นายศิวกร ชานนท์  Environmental Engineering
32 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง  Environmental Engineering
33 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี  Environmental Engineering
34 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.