รายชื่อนศ.
รายวิชา525341 : BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME10
2 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์  ME10
3 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME10
4 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  ME10
5 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  ME10
6 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  ME10
7 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME10
8 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME10
9 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME10
10 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME10
11 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME10
12 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  ME10
13 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME10
14 B6203078 นายธนพล จิตจักร  ME10
15 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME10
16 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  ME10
17 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME10
18 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME10
19 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME10
20 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME10
21 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน  ME10
22 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME10
23 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME10
24 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  ME10
25 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME10
26 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME10
27 B6224745 นายปฐวี โทศรี  ME10
28 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  ME10
29 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME10
30 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  ME10
31 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน  ME10
32 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME10
33 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  ME10
34 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  ME10
35 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ  ME10
36 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME10
37 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย  ME10
38 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ  ME10
39 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  ME10
40 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์  ME10
41 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  ME10
42 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด  ME10
43 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME10
44 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  ME10
45 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง  ME10
46 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล  ME10
47 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม  ME10
48 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  ME10
49 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.