รายชื่อนศ.
รายวิชา114443 : SPORTS SCIENCE SEMINAR I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว  SPORTS SCIENCE
2 B6120368 นายณัฐพงศ์ สิทธิเขตการ  SPORTS SCIENCE
3 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา  SPORTS SCIENCE
4 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป  SPORTS SCIENCE
5 B6135379 นางสาวจุฬามณี แก้วสะเทือน  SPORTS SCIENCE
6 B6120344 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห  SPORTS SCIENCE
7 B6120177 นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม  SPORTS SCIENCE
8 B6120382 นางสาวสุชานาด อิทธิสาร  SPORTS SCIENCE
9 B5890644 นางสาวสุตาภัทร ภักดีธรรมคุณ  SPORTS SCIENCE
10 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม  SPORTS SCIENCE
11 B6120320 นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์  SPORTS SCIENCE
12 B6120238 นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ  SPORTS SCIENCE
13 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม  SPORTS SCIENCE
14 B6120276 นางสาวปิยะนุช ภูนุภา  SPORTS SCIENCE
15 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง  SPORTS SCIENCE
16 B6120214 นางสาวปรายฟ้า ปอกกระโทก  SPORTS SCIENCE
17 B6080518 นางสาวกนิษฐา คำตัน  SPORTS SCIENCE
18 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์  SPORTS SCIENCE
19 B6120092 นายนพณัฐ เขียนจัตุรัส  SPORTS SCIENCE
20 B6120450 นายธนัชชัย ศรีจันทร์อินทร์  SPORTS SCIENCE
21 B6120078 นายณรงค์ฤทธิ์ เกียรตินอก  SPORTS SCIENCE
22 B6135355 นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์  SPORTS SCIENCE
23 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ  SPORTS SCIENCE
24 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง  SPORTS SCIENCE
25 B6120467 นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ  SPORTS SCIENCE
26 B6120269 นายนวพรรษ แพงอนันต์  SPORTS SCIENCE
27 B6120245 นายนุกูล พิศนอก  SPORTS SCIENCE
28 B6135287 นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง  SPORTS SCIENCE
29 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน  SPORTS SCIENCE
30 B6120146 นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง  SPORTS SCIENCE
31 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย  SPORTS SCIENCE
32 B6120139 นายวีรภัทร จิตภักดี  SPORTS SCIENCE
33 B6135393 นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช  SPORTS SCIENCE
34 B6120436 นายกฤษฎา มาลาศรี  SPORTS SCIENCE
35 B6120283 นายชลันธร ภูมิคอนสาร  SPORTS SCIENCE
36 B6120443 นายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม  SPORTS SCIENCE
37 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม  SPORTS SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.