รายชื่อนศ.
รายวิชา203411 : JAPANESE I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6424923 นางสาวพิชญา ปัญญานุกุล  DOCTOR OF MEDICINE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6316266 นายสิรวิชญ์ สวัสดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
3 B6420147 นางสาวศรัณย์พร ยอดตา  Environmental Engineering
4 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล  Environmental Engineering
5 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี  IE
6 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม  IE
7 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME
8 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
15 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.