รายชื่อนศ.
รายวิชา536240 : AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6327422 นางสาวกมลรัตน์ โสมณวัตร์  Automotive Engineering
2 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก  Automotive Engineering
3 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก  Automotive Engineering
4 B6322618 นางสาวเจนจิรา พลประจักษ์  Automotive Engineering
5 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด  Automotive Engineering
6 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข  Automotive Engineering
7 B6326616 นายปิยะพันธุ์ ปิยะพงษ์  Automotive Engineering
8 B6308476 นายนวทรรศน์ ทองแท้  Automotive Engineering
9 B6322168 นายอภิสิทธิ์ คล่องชอบ  Automotive Engineering
10 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering
11 B6308209 นายเนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา  Automotive Engineering
12 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร  Automotive Engineering
13 B6321901 นายภูมินทร์ ชมชะนัด  Automotive Engineering
14 B6332013 นายณภัทร พงษ์ศรีทัศน์  Automotive Engineering
15 B6326043 นายพชร สากุล  Automotive Engineering
16 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์  Automotive Engineering
17 B6325718 นายนันท์ทัต เสาสมภพ  Automotive Engineering
18 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์  Automotive Engineering
19 B6333201 นายสราวุฒิ พงศ์อลงกรณ์  Automotive Engineering
20 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์  Automotive Engineering
21 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering
22 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด  Automotive Engineering
23 B6308674 นายพงศกร คำหงษา  Automotive Engineering
24 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.