รายชื่อนศ.
รายวิชา105104 : FUNDAMENTAL PHYSICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
1 B6400668 นางสาวพรพิชญ์ หวะสุวรรณ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
2 B6400798 นางสาวกัลยกร ไสยจิตร์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
3 B6400781 นางสาวมณิสร มูลโพธิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
4 B6400736 นางสาวฐิติชญา ฤทธินี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
5 B6400699 นายจิรภัทร กิจเจริญรุ่งโรจน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
6 B6400750 นายธัชพล ปิ่นทอง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
7 B6400705 นายคุณากร อนุเดชากุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
8 B6400682 นายชลิต มั่งเรืองสกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
9 B6400804 นางสาวชนกนันท์ ศิริคำน้อย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.