รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6402099 นายศิลปากร กลสรร  CE10
2 B6402105 นายพงศ์พัฒน์ ชมชื่นดี  CE10
3 B6402082 นางสาวจิรัชญา อินทสิทธิ์  CE10
4 B6416928 นางสาวช่อสุคนธ์ จินวงศ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
5 B6416775 นายธนพล จาดโห้  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
6 B6415419 นางสาวพรชิตา สนิทเชื้อ  CPE10
7 B6402136 นายอธิคม นิยมไทย  Electronic Engineering10
8 B6402143 นางสาวลลิตภัทร เผือดจันทึก  IE10
9 B6402150 นายหรัณย์ ด้วงนิล  IE10
10 B6401962 นายปณชัย ประสงค์เสียง  Mechanical Engineering10
11 B6401955 นางสาวศดานันท์ กวีกุล  Mechanical Engineering10
12 B6401979 นายสมาธิ กลิ่นศรีสุข  Mechanical Engineering10
13 B6409234 นางสาวอาณัตดา นาจะหมื่น  N/A10
14 B6408435 นางสาวมาริสา ชมเหิม  N/A10
15 B6410438 นางสาวปณิดา ประโม  N/A10
16 B6411220 นางสาวสุวนันท์ เงางาม  N/A10
17 B6414337 นางสาวปภาวรินทร์ สุริยะเสน  N/A10
18 B6415792 นางสาวปุญญพัฒน์ มูลสาร  N/A10
19 B6403799 นางสาวธัญลักษณ์ จันทวงค์  N/A10
20 B6415440 นางสาวฐิติมา วิชาอ่อน  N/A10
21 B6402686 นางสาวชนกนันท์ พัสดร  N/A10
22 B6411824 นางสาวกันยารัตน์ กลิ่นจัตุรัส  N/A10
23 B6407773 นางสาวพิมพ์ชนก แสนบุญรัตน์  N/A10
24 B6410339 นางสาวอภิญญา ผิวเหลือง  N/A10
25 B6410070 นางสาวสิริลักษณ์ รังหอม  N/A10
26 B6409913 นางสาวชฎาวัลย์ สัตตะโส  N/A10
27 B6410353 นางสาวมณัฐชยา นิลทะราช  N/A10
28 B6405007 นางสาวปิยณัฐ ทามโคกกรวด  N/A10
29 B6403126 นางสาวศุภชลิตา พลนงค์  N/A10
30 B6402761 นางสาวเนตรชนก สมตน  N/A10
31 B6400156 นางสาวชรินรัตน์ ซอสันเทียะ  N/A10
32 B6400484 นางสาวอภิญญา สุดาทิพย์  N/A10
33 B6411626 นางสาวศศิประภา พัทธเสมา  N/A10
34 B6415778 นางสาววิลาสินี โพธิ์ตาก  N/A10
35 B6400293 นางสาวภัทรวดี สิมแสน  N/A10
36 B6408992 นางสาวณัฏฐา กันทวัฒน์  N/A10
37 B6411299 นางสาวพิสมัย เสียงเลิศ  N/A10
38 B6404666 นางสาวกุสุมาลี ปิ่นปั่น  N/A10
39 B6409760 นางสาวณิชาภัทร อ่อนภูมี  N/A10
40 B6415570 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจกล้า  N/A10
41 B6406790 นางสาวอนงค์นาถ พุ่มพวง  N/A10
42 B6409258 นางสาวจารุวรรณ บุญศรี  N/A10
43 B6408718 นางสาวสมหทัย สุขอุ้ม  N/A10
44 B6407063 นางสาวศิรินภา สีดาแก้ว  N/A10
45 B6405823 นางสาวสุธารี คงเจริญ  N/A10
46 B6407056 นางสาวผาณิตา กุมรัมย์  N/A10
47 B6400088 นางสาวอาทิตยา ตู้สะกาด  N/A10
48 B6404208 นางสาววรัญญา อินทร์ชำนาญ  N/A10
49 B6406806 นางสาววิจิตตา แก้วปัน  N/A10
50 B6407384 นางสาวลักษิกา พยัคเกษมโสภณ  N/A10
51 B6414344 นางสาวดวงใจ ชาวนา  N/A10
52 B6412197 นางสาวสุนิษา เสริฐศรี  N/A10
53 B6404161 นางสาวพรทิพย์ แก้วหอม  N/A10
54 B6406677 นางสาวอัยย์ฬฎา บุตรดี  N/A10
55 B6406899 นางสาวสุภัสสรา นุ่นสุวรรณ  N/A10
56 B6403362 นางสาวกมลชนก บุญมี  N/A10
57 B6410414 นางสาวณัฐธิดา จันทโรจน์  N/A10
58 B6411305 นางสาวสุพิชญา ชินวงค์  N/A10
59 B6405892 นางสาวหัทยา ซองกิ่ง  N/A10
60 B6403003 นางสาวหทัยชนก ขอจัดกลาง  N/A10
61 B6410728 นางสาวณัฐพร วงศ์บุตร  N/A10
62 B6406288 นางสาวชลธิชา นาคีทอง  N/A10
63 B6404949 นางสาวศุภาภรณ์ เมล็ดกุล  N/A10
64 B6408824 นางสาวศศิกานต์ แก้วดี  N/A10
65 B6415594 นางสาวพุทธรักษา ละเกษ  N/A10
66 B6409906 นางสาวโยษิตา สาลีเกิด  N/A10
67 B6404864 นางสาวสุวรรณี แซ่ลี้  N/A10
68 B6406240 นางสาวดุสิตา ชาแก้ว  N/A10
69 B6407292 นางสาวสิริยากร ศิริมาตย์  N/A10
70 B6407988 นางสาวดวงพร สมพิศ  N/A10
71 B6410872 นางสาวพรนัชชา เหล็กทะเล  N/A10
72 B6416997 นางสาวภัททิยา ผลานิสงค์  N/A10
73 B6400569 นางสาวจิตรทิวา โพธิ์นาแค  N/A10
74 B6411596 นางสาวณริสศรา อสิพงษ์  N/A10
75 B6412159 นางสาวณัชชา ทองย่อย  N/A10
76 B6406615 นางสาวอชิรญา พอใจ  N/A10
77 B6411411 นางสาวกุลนิดา ดงแดง  N/A10
78 B6406653 นางสาวเบญจรัตน์ ทิพย์สมบัติวงศ์  N/A10
79 B6406769 นางสาวสิรีธร ศิริวิวัฒนานนท์  N/A10
80 B6405410 นางสาวพิชญาภา ทันดอน  N/A10
81 B6411749 นางสาวอังคณา วรรณา  N/A10
82 B6417017 นางสาวชลิษา คูณขุนทด  N/A10
83 B6406981 นางสาวรัตติกาล ปลั่งกลาง  N/A10
84 B6411732 นางสาวพัชรี ค่ำคูณ  N/A10
85 B6410957 นางสาววิภาพร ศิลารัตน์  N/A10
86 B6411862 นางสาวชลธิชา เทพสงค์  N/A10
87 B6403898 นางสาววรรณภา ซ้อนกลิ่น  N/A10
88 B6410315 นางสาวธรัญญา จงจอหอ  N/A10
89 B6402778 นางสาวรุจิดา ป้องท้าว  N/A10
90 B6404796 นางสาวพิชญ์นรี อินดีสี  N/A10
91 B6400125 นางสาวพัชรีภรณ์ คงโนนกอก  N/A10
92 B6400101 นางสาวกัญญารัตน์ หมู่พราหมณ์  N/A10
93 B6409548 นางสาวศิรประภาพร ณรงค์ฤทธิ์  N/A10
94 B6403584 นางสาวเสาวลักษณ์ การบุญ  N/A10
95 B6408466 นางสาวเกล้าทอง สุขวุฒิ  N/A10
96 B6411756 นางสาวปุญณพัฒน์ สงฆ์สระน้อย  N/A10
97 B6408671 นางสาวอาภารัตน์ พุ่มม่วง  N/A10
98 B6415662 นางสาวสุจิตตรา พิชัย  N/A10
99 B6400460 นางสาวศิรินันท์ โกกิลารัตน์  N/A10
100 B6407513 นางสาวกมลพรรณ พวงสุข  N/A10
101 B6400507 นางสาวดุสิตรา สีดี  N/A10
102 B6408763 นางสาวญาดา ผดุงศิลปะ  N/A10
103 B6403904 นางสาวศิรินันท์ เล่าลา  N/A10
104 B6411114 นางสาวพิสชา บุญเกื้อ  N/A10
105 B6402945 นางสาวพรชิตา รักษา  N/A10
106 B6407308 นางสาวญาณิศา พิมพาต  N/A10
107 B6400521 นางสาวชญาดา เสนผาบ  N/A10
108 B6410360 นางสาวศรัญญา สาทน  N/A10
109 B6405533 นางสาวปภาวี ไกรโยธี  N/A10
110 B6404857 นางสาวนิพาดา เมฆสงค์  N/A10
111 B6412302 นางสาวเบญญาลักษณ์ วงษาเนาว์  N/A10
112 B6411015 นางสาววรรณวิศา นาทะยัพ  N/A10
113 B6404109 นางสาวศศิปรียา ศรีชนะ  N/A10
114 B6410773 นางสาวคณิศร ปัตถาวะโร  N/A10
115 B6405465 นางสาวดวงกมล แก้วกล้า  N/A10
116 B6404871 นางสาวกัลยรัตน์ เหมสุวรรณ  N/A10
117 B6403997 นางสาวกวินธิดา ศรีจันทร์  N/A10
118 B6410971 นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ พิมพ์น้อย  N/A10
119 B6411794 นางสาวอภิสรา ทับทิม  N/A10
120 B6406905 นางสาวนริศรา วงศรีเทพ  N/A10
121 B6405335 นางสาวปิภาพร ตีกองซอม  N/A10
122 B6411077 นางสาวปานไพลิน ใจเฉื่อย  N/A10
123 B6405137 นางสาวกานต์ธิดา ปลอยยิ้ม  N/A10
124 B6404390 นางสาวชุติกานต์ อ่อนสีดา  N/A10
125 B6405557 นายธนกร ชนะนา  N/A10
126 B6403591 นายอภิพัฒน์ ภูงอก  N/A10
127 B6410445 นายสหภาพ บุตรสาระ  N/A10
128 B6409821 นายวิษณุพงศ์ คงศรี  N/A10
129 B6406219 นายกิตติธัช กิตติชัยสาโรจน์  N/A10
130 B6407094 นายณัฐวุฒิ สิทธิอินทร์  N/A10
131 B6406202 นายสานุพงศ์ วงษ์จันทร์  N/A10
132 B6408800 นายญาณภัทร นารัมย์  N/A10
133 B6408145 นายกิตติพงษ์ หมื่นแก้ว  N/A10
134 B6405267 นายชุติเดช โฉสูงเนิน  N/A10
135 B6402808 นายปธาน โสภา  N/A10
136 B6407186 นายธนกร สมจันตา  N/A10
137 B6407919 นายธนุส โยธาทูล  N/A10
138 B6412074 นายธีระพงษ์ มูลเพ็ญ  N/A10
139 B6407742 นายณัฐวุฒิ นามบุตร  N/A10
140 B6415457 นายอัจฉริยะ คลังทอง  N/A10
141 B6411480 นายรังรักษ์ มรดก  N/A10
142 B6406882 นายณภัทร บุญมาเจริญ  N/A10
143 B6408572 นายนนทกร เสนคราม  N/A10
144 B6411183 นายพายุพัฒน์ สัจจะวัฒนากิจ  N/A10
145 B6403188 นายนนทวัช กุ่ยกระโทก  N/A10
146 B6414382 นายธนภัทร หาญรักษ์  N/A10
147 B6408169 นายจักรพัณธ์ พรมคุณ  N/A10
148 B6411879 นายกฤษณะ ชีชะวา  N/A10
149 B6411923 นายกุญชร นาเหนือ  N/A10
150 B6410582 นายธัญพิสิฐ เจริญสุข  N/A10
151 B6404970 นายณพงศ์ อุดสระน้อย  N/A10
152 B6403478 นายจิรพัฒน์ พาคำ  N/A10
153 B6410681 นายกมลสิทธิ์ คุณธนพงษ์  N/A10
154 B6411138 นายกฤษกร ชาญอักษร  N/A10
155 B6403393 นายสุรเสกข์ แย้มพยุง  N/A10
156 B6407704 นายธัชธรรม อนันธศิริ  N/A10
157 B6403720 นายเดชิษฐ์ ดีสูงเนิน  N/A10
158 B6411022 นายปฐมชล สร้อยสม  N/A10
159 B6404130 นายนวมินทร์ พงษ์เพียจันทร์  N/A10
160 B6402785 นายดนตรี บัวเนียม  N/A10
161 B6404475 นายพานิชย์ ปะหุปะโมง  N/A10
162 B6410735 นายอธิวัฒน์ อ่อมแก้ว  N/A10
163 B6410049 นายวชิรวิทย์ อักษร  N/A10
164 B6411367 นายอนุรักษ์สกุล นุ่มแก้ว  N/A10
165 B6404352 นายสุประวีณ์ หงษา  N/A10
166 B6408268 นายอรรคพล เตินเตียน  N/A10
167 B6411947 นายธนวัฒน์ สมนาแซง  N/A10
168 B6407759 นายพุฒิพงศ์ จันงูเหลือม  N/A10
169 B6409050 นายจิรกิตติ์ แสงพวง  N/A10
170 B6409074 นายจารุวิทย์ กองทอง  N/A10
171 B6410797 นายเอกรัตน์ จักษุเขียว  N/A10
172 B6408299 นายชิษณุพงศ์ ขวัญบุญจันทร์  N/A10
173 B6408312 นายวสุ สุพล  N/A10
174 B6406226 นายศตวรรษ บุตรดา  N/A10
175 B6410537 นายธิบดี พรจรัญสกุล  N/A10
176 B6410124 นายพลัง พิมพาวัตร  N/A10
177 B6412050 นายภาณุพงษ์ บัวกรต  N/A10
178 B6411855 นายเกียรติศักดิ์ บุญเกิด  N/A10
179 B6407087 นายวีรภัทร นาดี  N/A10
180 B6407414 นายกษม บุญจรัส  N/A10
181 B6408329 นายศุภชัย สารีภาวงษ์  N/A10
182 B6406820 นายชนะศักดิ์ แก้วกลม  N/A10
183 B6406936 นายการุณ อินทรี  N/A10
184 B6405151 นายจิรเดช สุนทราศรี  N/A10
185 B6403812 นายพลกฤต โพชนะจิตร  N/A10
186 B6405793 นายชินพัฒน์ นพคุณ  N/A10
187 B6402792 นายวัชรินทร์ ธีรอาภรณ์  N/A10
188 B6405991 นายวรวิทย์ จวงจันทร์  N/A10
189 B6409517 นายธีรเมธ กล้าหาญ  N/A10
190 B6404543 นายวรวุฒิ ก้อนดินจี่  N/A10
191 B6410612 นายฐิติพงศ์ แกประโคน  N/A10
192 B6410933 นายธีรวัฒน์ วรรณกุล  N/A10
193 B6410100 นายนครา สุวรรณรอด  N/A10
194 B6403607 นายวรเทพ จันทร์ดวง  N/A10
195 B6410452 นายสุธีร์ พรหมกสิกร  N/A10
196 B6409883 นายชัยวุธ โชคนัด  N/A10
197 B6408657 นายจักรพงศ์ สังวาลเพ็ชร  N/A10
198 B6408770 นายพงษ์ศิริ เซ่งจัน  N/A10
199 B6400309 นายสิรภพ เศรษศรี  N/A10
200 B6402921 นายคณิต หนองหิน  N/A10
201 B6403539 นายปัญจพล ชัยจำรัส  N/A10
202 B6400330 นายพิทยุตม์ เกลี้ยงกลม  N/A10
203 B6402891 นายเจตน์ษฎิน บัวทุม  N/A10
204 B6404000 นายธวัชชัย วรคุฒ  N/A10
205 B6408077 นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีขวา  N/A10
206 B6406875 นายศิริชัย สาลีวัน  N/A10
207 B6403270 นายรัฐนันท์ น้อยลำ  N/A10
208 B6407735 นายณัฐกิตติ์ ยิ่งสวัสดิ์  N/A10
209 B6404321 นายอิสระพงค์ แพนแสง  N/A10
210 B6408565 นายภรัณยู ลิ้มกุล  N/A10
211 B6408428 นายพีรภพ งามธงไชย  N/A10
212 B6407179 นายอาทิตย์ พุกกะคุปต์  N/A10
213 B6407360 นายสิทธิโชค สินประสิทธิ์  N/A10
214 B6407124 นายปณิธาน คงพลปาน  N/A10
215 B6403287 นายบัณฑิต น้อยบุญญะ  N/A10
216 B6411244 นายญาณวัฒน์ กล่ำสุข  N/A10
217 B6406295 นายภิรัฐ ถิระปรารมณ์  N/A10
218 B6405595 นายแทนคุณ พิมพ์จันทร์  N/A10
219 B6405496 นายพีระพัฒน์ หาระไชย  N/A10
220 B6405632 นายเจตพล นิลเพชร  N/A10
221 B6415655 นายนนทชัย กิ่งกุลทา  N/A10
222 B6410025 นายนพรัตน์ พลศักดิ์ขวา  N/A10
223 B6402747 นายนพสิทธิ์ ช่างบุ  N/A10
224 B6412326 นายธนวัฒน์ เสียงเพราะ  N/A10
225 B6404024 นายจักรภพ กรโชคอนันต์  N/A10
226 B6406776 นายพีรภาส ฉันทะโกโส  N/A10
227 B6409814 นายศักรินทร์ อิทธิพลกังวาล  N/A10
228 B6404253 นายหาญชัย บุญศรี  N/A10
229 B6410377 นายธนวัตร พรอนันต์รัตน์  N/A10
230 B6410384 นายอภิสิทธิ์ ตันเจริญ  N/A10
231 B6411312 นายคุณากร ศรีไทย  N/A10
232 B6408749 นายณัฐพล หลุ่งเป้า  N/A10
233 B6408336 นายสุรยุทธ ประคำแหง  N/A10
234 B6405168 นายพีรวิชญ์ คำปันทิพย์ หาญกิจจานุรักษ์  N/A10
235 B6409142 นายธีรศักดิ์ ศรีระ  N/A10
236 B6410643 นายรัตนพล นุชโยธิน  N/A10
237 B6410919 นายภูวพณ แก่นคำ  N/A10
238 B6406035 นายกิตติศักดิ์ แทนคำ  N/A10
239 B6404086 นายสัญชัย สีลาแดง  N/A10
240 B6406257 นายธนวรรธน์ คำโส  N/A10
241 B6407933 นายประเทศ ดินสีวิจิตร  N/A10
242 B6405243 นายเกษฎา บุตรบ้านเขวา  N/A10
243 B6403010 นายธีรสิทธิ์ บุดดาวงศ์  N/A10
244 B6408541 นายธนกฤต อิงแอบ  N/A10
245 B6407834 นายธนากร หนองนา  N/A10
246 B6410407 นายธนกฤต เทพสีหนู  N/A10
247 B6411473 นายชัยวัฒน์ เขื่อนคำ  N/A10
248 B6408053 นายกิตติวรรณ สิริพันธนะ  N/A10
249 B6408831 นายพลเอก มุสิกะพืช  N/A10
250 B6408862 นายจุลจักร วรรณสุทธะ  N/A10
251 B6415747 นายธกฤต อามาตย์  N/A10
252 B6410827 นายพิรุณ สุระนารถ  N/A10
253 B6407766 นายพัชรวัฒน์ พงศ์พิมพ์  N/A10
254 B6410193 นายธีรภัทร ภูศรีฤทธิ์  N/A10
255 B6404628 นายธนกร พรพิพัฒน์  N/A10
256 B6403935 นายพลภูมิ ฤกษ์สังเกตุ  N/A10
257 B6404079 นายวริศ สุทธิธรรม  N/A10
258 B6408794 นายไชยชนก รูปเหลี่ยม  N/A10
259 B6407377 นายศิวัช พัชรมณีปกรณ์  N/A10
260 B6408688 นายวรวุฒิ ศรีจันทร์  N/A10
261 B6409180 นายภูริวัฒน์ ดาลุนฉิม  N/A10
262 B6407544 นายชวาล จิตพิมาย  N/A10
263 B6405786 นายพงศ์แสง ภูสมมา  N/A10
264 B6409364 นายสุวพิชญ์ ปราบนอก  N/A10
265 B6407322 นายเบอร์เยอน ทรอเบิ้น ทัวนาว  N/A10
266 B6406189 นายภากร ปุ่มสิม  N/A10
267 B6404338 นายคณิน หวังกลุ่มกลาง  N/A10
268 B6404314 นายกิตติภพ ส่องแสง  N/A10
269 B6414351 นายอุดม มีอาษา  N/A10
270 B6410391 นายภานุวัฒน์ อินขามป้อม  N/A10
271 B6403461 นายโยวิพัจน์ เสนะวีณิน  N/A10
272 B6403447 นายนรินทร์โชติ วิเวก  N/A10
273 B6410483 นายดุษิต ปุเรนเต  N/A10
274 B6407520 นายนิติภูมิ จันทร์วัฒนะ  N/A10
275 B6409678 นายภาสวีร์ พรมแสง  N/A10
276 B6411800 นายปิยะวัฒน์ บุญมี  N/A10
277 B6403973 นายปรเมศวร์ สะอาดวงศ์  N/A10
278 B6404154 นายพุทธิพงศ์ หล่อตระกูล  N/A10
279 B6412425 นางสาวพิมพ์มาดา เที่ยงดาห์  N/A10
280 B6412401 นางสาวเสาวลักษณ์ ถาวรนิวัตน์  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.