รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6320201 นางสาวปิยะพร รัตนเมธาโกศล  DOCTOR OF MEDICINE10
2 B6320218 นายกฤษณะ เล็งหา  DOCTOR OF MEDICINE10
3 B6320096 นางสาวธันยพร ทองสุขใส  DOCTOR OF MEDICINE10
4 B6314156 นางสาวนงณภัส ข่ายภูเขียว  DOCTOR OF MEDICINE10
5 B6314088 นางสาวสุวิชาดา ดวงลูกแก้ว  DOCTOR OF MEDICINE10
6 B6314064 นางสาวมฆวัน จัตุกูล  DOCTOR OF MEDICINE10
7 B6314040 นางสาววันสุ หิรัญเกิด  DOCTOR OF MEDICINE10
8 B6313890 นางสาวสุทธิลักษณ์ จรรยาศิริ  DOCTOR OF MEDICINE10
9 B6330200 นางสาวรุ้งเรือนฟ้า หนูปัทยา  DOCTOR OF MEDICINE10
10 B6324926 นางสาวรามาวดี กุยรัมย์  DOCTOR OF MEDICINE10
11 B6324896 นางสาวปวิชญา งอกนาวัง  DOCTOR OF MEDICINE10
12 B6324865 นางสาวธนภรณ์ ราชศิลา  DOCTOR OF MEDICINE10
13 B6324858 นางสาวถิรดารัตน์ อัครไชยสิทธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
14 B6324841 นางสาวพีชานิกา ทำสวน  DOCTOR OF MEDICINE10
15 B6324810 นางสาวณัฐกมล คุณมาศ  DOCTOR OF MEDICINE10
16 B6324803 นางสาวพิชามญชุ์ ศรีแก้ว  DOCTOR OF MEDICINE10
17 B6324780 นางสาวณปภัช หงษ์พรม  DOCTOR OF MEDICINE10
18 B6324773 นางสาวภูริชญา ดิเรกศิลป์  DOCTOR OF MEDICINE10
19 B6320287 นางสาววราภรณ์ อินธิโช  DOCTOR OF MEDICINE10
20 B6320263 นางสาวอาทิติยาภรณ์ เจริญพันธุวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
21 B6320249 นางสาวกรกุล หมอกชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
22 B6320157 นายธีร เบ้าสาทร  DOCTOR OF MEDICINE10
23 B6320140 นายปุณณวิช ภาษิต  DOCTOR OF MEDICINE10
24 B6320133 นายปุณยวีร์ แก่นสา  DOCTOR OF MEDICINE10
25 B6320126 นายธัญญธร รอดรังษี  DOCTOR OF MEDICINE10
26 B6320072 นายพีรพัฒน์ ประถมปัทมะ  DOCTOR OF MEDICINE10
27 B6314019 นายญาณพัฒน์ ตั้งขจรโกศล  DOCTOR OF MEDICINE10
28 B6313913 นายพิชญุตม์ สายเชื้อ  DOCTOR OF MEDICINE10
29 B6324872 นายธีรภัทร หุมสิน  DOCTOR OF MEDICINE10
30 B6320300 นายภูธนะ ชาครนิธิพงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
31 B6320256 นายศาสตราวุธ รุ่งเรือง  DOCTOR OF MEDICINE10
32 B6320225 นายนาวี ดิเรกชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
33 B6320164 นางสาวเบญญาภา คุ้มภัย  DOCTOR OF MEDICINE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.