รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6334598 นายปุณณกันต์ ขาวประภา  BIOLOGY
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
3 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
4 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
5 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
6 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
7 B6234737 นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
8 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
9 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
10 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
11 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
12 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
13 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
14 B6235963 นายนิทัศน์ วรรณทวี  Transportation And Logistics Engineering
15 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง  TCE
16 B6130312 นางสาวกิตติมา บัวแพง  PE
17 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช  PE
18 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน  PE
19 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง  ME
20 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน  ME
21 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์  ME
22 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  ME
23 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  ME
24 B6213565 นายปริญญา พลเสนา  ME
25 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  ME
26 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME
27 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME
28 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย  ME
29 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  ME
30 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME
31 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME
32 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME
33 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME
34 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME
35 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME
36 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME
37 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME
38 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME
39 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  ME
40 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน  Geological Engineering
41 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์  Geological Engineering
42 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว  Geological Engineering
43 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ  Electronic Engineering
44 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย  Agricultural and Food Engineering
45 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา  Agricultural and Food Engineering
46 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา  Agricultural and Food Engineering
47 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering
48 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
49 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
50 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.