รายชื่อนศ.
รายวิชา551364 : MODELING AND CONTROL SYSTEM
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100698 นายธีรภัทร์ นิมิตหมื่นไวย  Mechatronics Engineering
2 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Mechatronics Engineering
3 B6101336 นางสาวสุริย์ศรี ตั้งสกุลวิโรจน์  Mechatronics Engineering
4 B6101121 นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์  Mechatronics Engineering
5 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน  Mechatronics Engineering
6 B6101404 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองหล่อ  Mechatronics Engineering
7 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์  Mechatronics Engineering
8 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์  Mechatronics Engineering
9 B6102173 นายจักรพรรดิ โชติกลาง  Mechatronics Engineering
10 B6101558 นายปภากรณ์ ปานประภากร  Mechatronics Engineering
11 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน  Mechatronics Engineering
12 B6101145 นายวสันต์ โคตจันทา  Mechatronics Engineering
13 B6101374 นายธนะพงศ์ ทรงกรด  Mechatronics Engineering
14 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ  Mechatronics Engineering
15 B6102036 นายธนากร ขอนแก่น  Mechatronics Engineering
16 B6100216 นายมงคล กรวยสวัสดิ์  Mechatronics Engineering
17 B6101497 นายชลธี บุญวัง  Mechatronics Engineering
18 B6101602 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์  Mechatronics Engineering
19 B6101299 นายฉัตรชัย แซ่เจ็ง  Mechatronics Engineering
20 B6101862 นายทรงกลด สายเมฆ  Mechatronics Engineering
21 B6101084 นายปฏิญาณ อิ่มเอิบ  Mechatronics Engineering
22 B6101350 นายนพณัฐ แตงอ่อน  Mechatronics Engineering
23 B6101831 นายณัฐกฤษฏ์ สถิตย์มั่น  Mechatronics Engineering
24 B6101091 นายพนธกร กันตะภาพ  Mechatronics Engineering
25 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง  Mechatronics Engineering
26 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร  Mechatronics Engineering
27 B6101992 นางสาวนิสากร แอนเพชร  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.