รายชื่อนศ.
รายวิชา521341 : VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
2 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย  Agricultural and Food Engineering10
3 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่  Agricultural and Food Engineering10
4 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
5 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
6 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา  Agricultural and Food Engineering10
7 B6112141 นางสาวปาริชาต มั่นคง  Agricultural and Food Engineering10
8 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
9 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต  Agricultural and Food Engineering10
10 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering10
11 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
12 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
13 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม  Agricultural and Food Engineering10
14 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
15 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง  Agricultural and Food Engineering10
16 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน  Agricultural and Food Engineering10
17 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering10
18 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
19 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering10
20 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
21 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering10
22 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา  Agricultural and Food Engineering40
23 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
24 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.