รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6331184 นายรัชพล ปาณศรี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
2 B6329693 นางสาวลดามณี ภูครองทุ่ง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
3 B6313302 นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ศิริสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
4 B6313777 นางสาวชิดชนก ศรีชำนาญ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
5 B6313418 นางสาววิชุดา พาลาเลิศ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
6 B6319960 นางสาวภัคจิรา ซีกพุดซา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
7 B6329648 นางสาวจนิสตา สินจันทึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
8 B6313623 นางสาวอารียา ดวนจันทึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
9 B6320683 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ฤทธิ์รุ่ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
10 B6313685 นางสาวรุจิรา ดิษสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
11 B6329709 นางสาวปริยากร ฉิมพา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
12 B6313647 นางสาวพนิดา สุทธิศักดิ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
13 B6319946 นายพีรพัฒน์ โปร่งสันเทียะ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
14 B6319939 นางสาวธิติมา ศุภรตรีทิเพศ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
15 B6331078 นางสาวนัฐลดา แจ่มแจ้ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
16 B6329594 นางสาวสมิตานัน โสภานีย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
17 B6313333 นายพุฒิพงศ์ รอบรู้  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
18 B6313456 นางสาวริณนิภา บุญจันทร์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
19 B6313425 นางสาวชลธิชา ศรีวิชา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
20 B6319977 นางสาวภาณุมาส สุขพิมาย  MANAGEMENT
21 B6329679 นางสาวสุภนิดา จันทร์นิโฮม  MANAGEMENT
22 B6313449 นางสาวอริษา นันทะวงษ์  MANAGEMENT
23 B6331054 นางสาวนภิสา ควรสำโรง  MANAGEMENT
24 B6313265 นางสาวญาณิศา ทองแพง  MANAGEMENT
25 B6329662 นางสาวสุทธิลักษณ์ หลวงเดช  MANAGEMENT
26 B6313463 นางสาวธิติมา ทุมสิงห์  MANAGEMENT
27 B6313166 นางสาวกานดา บุญกองชาติ  MANAGEMENT
28 B6329556 นางสาวพิมสุรางค์ กี่เนืองนิตย์  MANAGEMENT
29 B6331047 นางสาวธิดารัตน์ ศิริโรจน์วัฒนกูล  MANAGEMENT
30 B6319854 นางสาวพิมพ์ลภัส จันทร์เรืองศรี  MANAGEMENT
31 B6319908 นางสาวจันทิวาพร ทองโพธิ์  MANAGEMENT
32 B6319892 นายภูมิพัฒน์ ซิ่งเถียรตระกูล  MANAGEMENT
33 B6313760 นายวีรวิชญ์ ปีย์มนัสกุลธร  MANAGEMENT
34 B6313203 นายธีรภัทร์ สรณวรรณ์  MANAGEMENT
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
35 B6337421 นายชยพัทธ์ แก้วพรหม  FOOD TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
36 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ  TCE
37 B6337704 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING
38 B6323158 นายภูเบศ โฆษวัฒนกุล  Mechanical Engineering
39 B6333492 นางสาวภาพิชญา ศิริสุขภาคิล  Mechanical Engineering
40 B6317973 นางสาวณิชารีย์ ลีสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
41 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส  ME
42 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง  CERAMIC ENGINEERING
43 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.